Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2097 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
922/PC-NNTN 17/06/2019  UBND tỉnh   góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 29/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
923/PC-NNTN 17/06/2019  UBND tỉnh   góp ý dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường 24/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1490/UBND-KTTH. 13/06/2019  UBND tỉnh   V/v triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 904-TB/TU ngày 03 tháng 6 năm 2019 Sở Tài nguyên và Môi trường 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1449/VP-NNTN 13/06/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về hồ sơ cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất Sở Tài nguyên và Môi trường 16/06/2019 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1463/UBND-NNTN 12/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   báo cáo kết quả thực hiện việc bố trí camera cho lực lượng quản lý, bảo vệ rừng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để theo dõi và hỗ trợ công tác phát hiện và xử lý các đối tượng vi phạm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1463/UBND-NNTN 12/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   tham vấn ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về vấn đề xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền trồng rừng thay thế Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1434/VP-NNTN 12/06/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   kiểm tra, xác minh nội dung báo chí phản ánh nêu trên, xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có); thông tin kết quả kiểm tra, xác minh để cơ quan báo chí biết, đồng thời gửi báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh biết, theo dõi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/06/2019 (Còn 1 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1435/VP-NNTN 12/06/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   tham mưu báo cáo kết quả thực hiện 06 tháng và ước thực hiện kế hoạch năm 2019, xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình năm 2020 theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1456/UBND-HTKT 12/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Báo cáo kết quả đầu tư, khai thác quỹ đất tại các vị trí đất quốc phòng được bàn giao về cho địa phương UBND thành phố Kon Tum 31/12/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
895/PB-NNTN 12/06/2019  UBND tỉnh   V/v Công ty cổ phần Đức Thanh Gia Lai về việc xin hoãn thanh tra định kỳ Sở Tài nguyên và Môi trường Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường