Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2729 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2654/VP-NNTN 21/10/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   khẩn trương hoàn thiện Đề án xác định khung giá rừng và định giá rừng trên địa bàn tỉnh và Dự án Quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/11/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2722/UBND-TD 17/10/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Kon Tum xem xét nội dung đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum (có Báo cáo số 653/BC-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 kèm theo), kiểm tra rà soát và tham mưu hướng giải quyết theo quy định pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường 31/10/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
2594/VP-NNTN 16/10/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với nội dung đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản nêu trên, hoàn thành trong tháng 10 năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/10/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2590/TB-VP 16/10/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô và Công ty TMHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô rà soát lại toàn bộ quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với các nội dung khiếu nại, tố cáo của bà Nguyễn Thị Luyến từ trước đến nay. Thanh tra tỉnh 05/11/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
2590/TB-VP 16/10/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Chủtịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô chỉ đạo các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện và Công an huyện Đăk Tô làm việc với thân nhân của công dân để nắm thông tin về hoàn cảnh, điều kiện, đời sống của công dân UBND huyện Đăk Tô 05/11/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
2685/UBND-NNTN 16/10/2019  UBND tỉnh   Giao Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan thường trực Kế hoạch dồn dổi, tích tụ đất nông nghiệp) chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan tiến hành rà soát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng “cánh đồng lớn” thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Kết luận 366-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch dồn dổi, tích tụ đất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó cần tập trung đánh giá tình hình thực hiện tích tụ ruộng đất theo hình thức thuê lại quyền sử dụng đất để rà soát, tổng hợp các mô hình thực hiện ở các địa phương, trên cơ sở đó nghiên cứu, có hướng dẫn để thực hiện thống nhất, trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương triển khai thực hiện theo Quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 23 tháng 10 năm 2019. Sở Tài nguyên và Môi trường 30/10/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2675/UBND-HTKT 14/10/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 08 tháng 11 năm 2019 Sở Công Thương 08/11/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
2675/UBND-HTKT 14/10/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 08 tháng 11 năm 2019 Sở Giáo dục và Đào tạo 08/11/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
2675/UBND-HTKT 14/10/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 08 tháng 11 năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 08/11/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
2675/UBND-HTKT 14/10/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương triển khai thực hiện theo đúng quy định, báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tài chính) trước ngày 08 tháng 11 năm 2019 Sở Nội vụ 08/11/2019 Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật