Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
995/UBND-KTTH 30/03/2020  UBND tỉnh   Căn cứ kết quả phân tích, đánh giá chỉ số DDCI năm 2019 của VCCI để tiếp tục phát huy đối với chỉ tiêu của các chỉ số thànhphần có điểm số cao; đồng thời nghiên cứu, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể để khắc phục đối với chỉ tiêu của các chỉ số thành phần có điểm số thấpcủa đơn vị mình Cục Thuế tỉnh Kon Tum 30/04/2020 (Quá hạn 72 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng
854/VP-KTTH ngày 30/3/2020 30/03/2020  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   thường xuyên theo dõi, phối hợp làm việc và đề nghị Công ty cổ phần Phương Hoa Kon Tum tích cực tìm đối tác để tiêu thụ sản phẩm trong nội địa và kê khai nộp thuế tại địa bàn huyện Đăk Glei; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, theo dõi và đôn đốc tình hình nộp các khoản thuế trong quá trình triển khai dự án đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Phương Hoa Kon Tum Cục Thuế tỉnh Kon Tum Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Phan Thị Phượng