Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
1 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Cơ chế thưởng công trình phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2025 trên địa bàn tỉnh Văn phòng điều phối Nông thôn mới 31/03/2020 (Quá hạn 102 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ