Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
105 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Ban Dân tộc 31/03/2021 Về việc thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Ban quản lý Khu kinh tế 31/03/2021 Thực hiện Văn bản số 489/UBND-TTHCC, ngày 08/2/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc chấn chỉnh trong thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh báo cáo như sau: - Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh (100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đều được tiếp nhận thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh) . - Công chức, viên chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm theo đúng quy định và trách nhiệm, quyền hạn được giao, không có trường hợp vi phạm
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Giao thông vận tải 31/03/2021 Vì những lý do trên,Sở Giao thông vận tải đề nghị tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm và trên hệ thống phần mềm của Cục đăng kiểm Việt Nam theo quy định.Chưa sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đăng kiểm.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/03/2021 Sở KHĐT đã trình phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Khoa học và Công nghệ 31/03/2021 triển khai thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2021 Đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể CCVC của Sở vào buổi đọc báo sáng thứ 2 (15/2/2021)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Ngoại vụ 31/03/2021 Thực hiện Công văn số 489/UBND-TTHCC ngày 08/02/2021, Sở Ngoại vụ có văn bản số 113/SNgV-VP ngày 22/02/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/03/2021 Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, SNN tổng hợp, có báo cáo theo chỉ đạo của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Tài chính 31/03/2021 - Lãnh đạo Sở Tài chính đã tổ chức quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020 đến công chức, người lao động tại cơ quan và công chức trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh luôn nghiêm túc thực hiện. - Lãnh đạo luôn quan tâm quán triệt, chỉ đạo việc tăng cường công tác tự kiểm tra, xử lý trách nhiệm của công chức có liên quan trong việc sử dụng không nghiêm túc Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh làm ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp, làm sai lệch số liệu thống kê trên Hệ thống
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Tài nguyên và Môi trường 31/03/2021 Văn bản số 350/STNMT-VP ngày 05/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2021 Sở TT&TT đã thực hiện cung cấp 38/38 TTHC (100%) trên cổng DVC của tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Tư pháp 31/03/2021 Đẩy mạnh hoạt động kiểm soát TTHC, quán triệt đến công chức việc tiếp nhận 100% hồ sơ TTHC thông qua hệ thống thông tin một cửa củaTỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/03/2021 Vv báo cáo tình hình triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Y tế 31/03/2021 Công văn số 685/SYT-TCHC ngày 22/02/2021 về việc thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND huyện Đăk Glei 31/03/2021 Về việc chấn chỉnh trong thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND huyện Đăk Hà 31/03/2021 Đăk Hà không năm trong thành phần báo cáo của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND huyện Đăk Tô 31/03/2021 UBND huyện đã ban hành văn bản chấn chỉnh việc ứng dụng Hệ thống trong giải quyết TTHC, trong đó chỉ đạo nếu có không thực hiện sẽ xử lý trách nhiệm người đứng đầu
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND huyện Ia H'Drai 31/03/2021 Đã ban hành Kế hoạch giao các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện 100% thủ tục trên Hệ thống thông tin điện tử một cửa huyện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND huyện Kon Plông 31/03/2021 V/v chấn chỉnh trong thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND huyện Kon Rẫy 31/03/2021 Về việc chấn chỉnh trongthực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND huyện Ngọc Hồi 31/03/2021 Về việc chấn chỉnh trong thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND huyện Sa Thầy 31/03/2021 Tăng cường triển khai giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh (VNPT Igate). đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết được thực hiện trên hệ thống
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND huyện Tu Mơ Rông 31/03/2021 Về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. UBND thành phố Kon Tum 31/03/2021 UBND thành phố đã chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc UBND thành phố, UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, đảm bảo 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, UBND cấp xã (đã được cấu hình quy trình điện tử) được tiếp nhận, cập nhật kết quả giải quyết kịp thời trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm việc sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn; đồng thời giải trình rõ nguyên nhân việc chậm sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 10/03/2021. UBND huyện Kon Rẫy 10/03/2021 Việc triển khai thực hiện Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy và huyện Tu Mơ Rông chỉ đạo Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã thực hiện nghiêm việc sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính ở cấp huyện và cấp xã trên địa bàn; đồng thời giải trình rõ nguyên nhân việc chậm sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 10/03/2021. UBND huyện Tu Mơ Rông 10/03/2021 Việc triển khai, sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn huyện trong năm 2020 và phương hướng thực hiện trong thời gian tới.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Glei, Kon Plông và Đăk Tô yêu cầu các xã có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận thông qua Hệ thống thấp khẩn trương thực hiện các giải pháp để tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định; đồng thời trực tiếp chỉ đạo các địa phương giải trình cụ thể nguyên nhân việc không sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 10/03/2021. UBND huyện Đăk Glei 10/03/2021 Về việc chấn chỉnh trong thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Glei, Kon Plông và Đăk Tô yêu cầu các xã có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận thông qua Hệ thống thấp khẩn trương thực hiện các giải pháp để tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định; đồng thời trực tiếp chỉ đạo các địa phương giải trình cụ thể nguyên nhân việc không sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 10/03/2021. UBND huyện Đăk Tô 10/03/2021 UBND huyện đã có báo cáo giải trình, làm rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục nhằm ứng dụng tốt Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Glei, Kon Plông và Đăk Tô yêu cầu các xã có tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận thông qua Hệ thống thấp khẩn trương thực hiện các giải pháp để tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định; đồng thời trực tiếp chỉ đạo các địa phương giải trình cụ thể nguyên nhân việc không sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 10/03/2021. UBND huyện Kon Plông 10/03/2021 Báo cáo giải trình không sử dụng Hệ thống một cửa điện tử
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Sở Thông tin và Truyền thông rà soát kết quả thực hiện Kế hoạch số 4294/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 về triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum để khẩn trương đảm bảo tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống phần mềm, Cổng dịch vụ công của bộ, ngành đang được sở, ngành sử dụng để theo dõi trạng thái, thống kê số lượng tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông Tờ trình phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin:Thuê dịch vụ công nghệ thông tin cung cấp trục kết nối chia sẻ dữ liệu LGSP của Sở Thông tin và Truyền thông
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành thực hiện rà soát TTHC đã được các Bộ ngành Trung ương công bố để đồng bộ các TTHC giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa của tỉnh đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, hoàn thành trong quý I năm 2021. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2021 Kết quả rà soát, chuẩn hóa đồng bộ thủ tục hành chính trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Rà soát tất cả các TTHC lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã) Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/08/2021 Sở KHĐT đã trình quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện rà soát đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. Tổng hợp các phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC của các Sở, ban, ngành tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa, sáng kiến cải cách TTHC theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định, hoàn thành trước ngày 15/9/2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/09/2021 (Quá hạn 42 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Rà soát tất cả các TTHC lĩnh vực Công Thương (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã) Sở Công Thương 15/08/2021 Báo cáo kết quả rà soát thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Rà soát tất cả các TTHC lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện và cấp xã) Sở Tài nguyên và Môi trường 15/08/2021 Kế hoạch số 09/KH-STNMT ngày 25/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việcRà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Rà soát tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực Xây dựng (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện, cấp xã) Sở Xây dựng 15/08/2021 Thực hiện Kế hoạh 288/KH-UBND, Sở đã lập Kế hoạch và tổ chức thực hiện rà soát TTHC của ngành cả 03 cấp tỉnh, huyện, xã (Có báo cáo kèm theo)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Rà soát tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực Tư pháp (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện, cấp xã) Sở Tư pháp 15/08/2021 Kết quả rà soát TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Rà soát tất cả các TTHC thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải (bao gồm cả TTHC được thực hiện tại cấp huyện, cấp xã) Sở Giao thông vận tải 15/08/2021 - Các TTHC thuộc lĩnh vực vận tải, đường bộ; Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế tại địa phương. - Thủ tục hành chính được ban hành theo đúng quy định về tên gọi, trình tự, cách thức và các bước thực hiện được quy định rõ ràng; - Hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về tên, quy cách, số lượng của từng thành phần hồ sơ, số lượng bộ hồ sơ; - Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể; bảo đảm tiết kiệm thời gian cho cá nhân, tổ chức; - Phí, lệ phí TTHC được quy định rõ ràng, cụ thể; mẫu đơn, tờ khai rõ ràng, ngắn gọn, được mẫu hóa cho việc giải quyết thủ tục hành chính.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
288/KH-UBND 25/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Rà soát tất cả các TTHC thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham mưu công bố và thực hiện Ban quản lý Khu kinh tế 15/08/2021 Thực hiện Kế hoạch số 288/KH-UBND, ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Qua kết quả rà soát, nhận thấy: Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của BQLKKT tỉnh đều đảm bảo về sự cần thiết, sự phù hợp, tính hợp pháp và mức độ đáp ứng các nguyên tắc thực hiện, đồng thời đã được công bố trên cơ sở Quyết định công bố của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố TTHC, hiện tại chưa có sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ban Dân tộc V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Ban quản lý Khu kinh tế Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Công Thương Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Giáo dục và Đào tạo Đã lập hồ sơ trình công bố thủ tục hành chính mới do Bộ GD&ĐTmới ban hành
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Ngoại vụ Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Tài chính Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Tài nguyên và Môi trường Văn bản số 350/STNMT-VP ngày 05/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp Công văn 123/STP-VP Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Xây dựng Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Y tế Báo cáo số 2110/BC-SYT ngày 20/5/2021 của Sở Y tế về công tác kiểm soát thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh tra tỉnh Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Đăk Glei Về việc đẩy mạnh cung cấp, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến phục vụ tổ chức, cá nhân giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đăk Glei
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Đăk Hà Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Đăk Tô UBND huyện đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện trong đó có nội dung tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Ia H'Drai Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính; phấn đấu 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận qua Hệ thống thông tin điện tử một cửa
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Kon Plông V/v tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Kon Rẫy Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Ngọc Hồi Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Sa Thầy Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND huyện Tu Mơ Rông Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
150/PC-KTTH 14/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành trong tháng 01 năm 2021 Sở Tài chính 31/01/2021 Qua rà soát các thủ tục hành chính, Sở Tài chính kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý giá và công sản, 16 thủ tục hành chính lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp của ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau: - Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính, gồm: số 26 và số 43 tại khoản II, mục A, phần I tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. - Bãi bỏ 16 thủ tục hành chính, gồm: số 07 và từ số 09 đến số 23 tại khoản I, mục A, phần I tại Quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. UBND TỈNH KON TUM SỞ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TTr-STC Kon Tum, ngày tháng năm (Có dự thảo Quyết định, danh mục và nội dung chi tiết thủ tục hành chính kèm theo) Tờ trình này thay thế Tờ trình số 345/TTr-STC ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý giá công sản và lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp của ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/12/2020 Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Xây dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/01/2021 Đã ban hành Kế hoạch số 288/KH-UBND ngày 25/01/2021 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số hóa kết quả giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh đang còn hiệu lực từ nay đến 31 tháng 12 năm 2025 (có làm rõ lộ trình từng năm) theo quy định tại Điều 25 và khoản 3 Điều 27 Nghị định số 45/2020/NĐ-CP Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 28/02/2021 Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Xây dựng Kế hoạch rà soát, tái cấu trúc quy trình, lập danh mục và đảm bảo việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử (Nghị định số 45/2020/NĐ-CP) Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 28/02/2021 Kế hoạch Tích hợp, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của tỉnh Kon Tum trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 và đảm bảo cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tham mưu triển khai quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2021 Về việc vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Kế hoạch truyền thông giai đoạn 2020-2021 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/03/2021 Kế hoạch Truyền thông giai đoạn 2021-2022 về thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho đội ngũ công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC cấp tỉnh, các sở ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã và đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/09/2021 (Quá hạn 27 ngày)
Chưa hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC; một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/05/2021 Kế hoạch kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Ban Dân tộc 28/02/2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Ban Dân tộc năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Ban quản lý Khu kinh tế 28/02/2021 Thực hiện Quyết định số 856/QĐ-UBND, ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Công Thương 28/02/2021 kế hoạch 01/KH-SCT ngày 5/1/2021 về việc kế hoạch hoạt động kiểm tra thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Giáo dục và Đào tạo 28/02/2021 KẾ HOẠCH hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Giao thông vận tải 28/02/2021 -Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) thuộc ngành giao thông vận tải áp dụng trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu,nhiệm vụ cải cách TTHC năm 2021.-Thực hiện nghiêm các quy định về công bố công khai TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân tổ chức, tiếp cận giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đảm bảo khách quan, công bằng, đúng quy định của pháp luật. -Triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua. Rà soát đánh giá TTHC; Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, chồng chéo, không phù hợp..
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/02/2021 Sở KHĐT đã ban hành kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2021 Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2021 (SLD)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Ngoại vụ 28/02/2021 Thực hiện Quyết định số 856 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021, Sở Ngoại vụ ban hành kế hoạch triển khai thực hiện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Nội vụ 28/02/2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 tại Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/02/2021 Sở NNPTNT đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và xây dựng Kế hoạch theo chỉ đạo của UB tỉnh. Dự kiến thời gian hoàn thành KH trong tháng 8 năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Tài chính 28/02/2021 Sở Tài chính ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 tại cơ quan, cụ thể như sau:
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Tài nguyên và Môi trường 28/02/2021 Kế hoạch số 09/KH-STNMT ngày 25/02/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2021 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Tư pháp 28/02/2021 Kế hoạch số 46/KH-STP
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/02/2021 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Xây dựng 28/02/2021 Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Sở Y tế 28/02/2021 Kế hoạch số 442/KH-SYT ngày 02/02/2021 của Sở Y tế về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trong ngành Y tế
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Đăk Glei 28/02/2021 v/v ban hành kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC trên địa bàn huyện Đak Glei năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Đăk Hà 28/02/2021 Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Đăk Hà năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Đăk Tô 28/02/2021 UBND huyện Đăk Tô đã ban hành Kế hoạch để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc huyện triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung theo quy định
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Ia H'Drai 28/02/2021 Đã ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và Kế haochj rà soát, đánh giá thủ tục hành chính trên địa bàn huyện để triển khai thực hiện
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Kon Plông 28/02/2021 UBND huyện đã ban hành quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 về ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Kon Rẫy 28/02/2021 Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021trên địa bàn huyện Kon RẫyThực hiện Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 28/12/2020của UBND tỉnh Kon Tum vềviệc ban hành Kếhoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân dân huyệnKon Rẫyban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021,cụ thể như sau:I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU1. Mục đích-Nhằm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh.-Rà soát, đề xuất, kiến nghịphương án đơn giản hóa các quy định TTHC không phù hợp.-Bảo đảm việc thực hiện kiểm soát TTHC đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; bảo đảm sự công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC. 2. Yêu cầu-Bảo đảm sự phân công, phối hợp rõ ràng, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; xác định cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện, thời gian thực hiện công tác kiểm soát TTHC.-Huy động sự tham gia, phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và tổ chức, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC.-Tiếp nhận và xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định thủ tục hành chính;kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.-Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi những quy định TTHC không còn phù hợp, gây khó khăn, cản trở cho hoạt động sản xuất kinhdoanh và đời sống của nhân dân.II. NỘI DUNG THỰC HIỆN1.Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC. Trong đó, tập trung vào trách nhiệm công khai TTHC, giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp và việc xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về quy định hành chính.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Ngọc Hồi 28/02/2021 QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Sa Thầy 28/02/2021 Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Sa Thầy
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND huyện Tu Mơ Rông 28/02/2021 Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
856/QĐ-UBND 28/12/2020  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Lựa chọn, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC tại đơn vị, địa phương; đẩy mạnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. UBND thành phố Kon Tum 28/02/2021 Quyết định Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố Kon Tum năm 2021.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung