Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
9 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp 31/12/2020 Kế hoạch số 3456/KH-UBND ngày 25/12/2020 Triển khai công tác pháp chế và kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Công bố danh mục văn bản QPPL do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực năm 2020 Sở Tư pháp 28/02/2021 Đang thực hiện Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sở Tư pháp 31/01/2021 Tờ trình số 16/TTr-STP
Đã hoàn thành
Phòng Nội chính Nguyễn Thanh Tiến
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2021 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 31/01/2021 Quyết định số 856/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Kiểm tra việc duy trì, cải tiến và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2021 Căn cứ Kế hoạch 4514/KH-UBND ngày 07/12/2021, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đối với các sở, ban ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Sở Nội vụ 15/01/2021 Về đề nghị phê duyệt chỉ sổ cải cách hành chính năm 2020 của Hội đồng kiểm tra đánh giá, chấm điểm Cải cách hành chính
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Thị Hương Giang
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Kiểm tra đột xuất cải cách hành chính, việc chấp hành Quy chế văn hóa công sở, kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2021 Sở Nội vụ 31/01/2021 (Còn 3 ngày) Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Thị Hương Giang
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Khảo sát, đo lường sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020 Sở Giáo dục và Đào tạo 31/03/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
4154/KH-UBND 27/12/2020  Nhiệm vụ cải cách hành chính   Ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 30/03/2021 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên