Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1442/PC-KGVX 26/05/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện về đẩy mạnh công tác khuyến học,khuyến tài,xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2021 -2030. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 Sở Giáo dục và Đào tạo 14/06/2021 CV tham muu UBND tinh ban hanh Chi thi đây manh công tac KHKT
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1214/PC-NC 07/05/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án 896 tỉnh) chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 95/TB-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 5 năm 2021. Công an tỉnh 20/05/2021 (Quá hạn 160 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
406/QĐ-TTg 22/03/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đối với đăng ký tuyển sinh đầu cấp (mầm non, tiểu hộc, trung học cơ sở, trung học phổ thông). Chính phủ yêu cầu hoàn thành trước ngày 30/6/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tại kế hoạch số 1449/KH-UBND ngày 07/5/2021, UBND tỉnh đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện trước 30/6/2021.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
406/QĐ-TTg 22/03/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Phê duyệt danh mục, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc phạm vi quản lý trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 bảo đảm đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành trước ngày 31/12/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 31/12/2021 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
658/PC-NC 15/03/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Công an tỉnh(cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh)chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ Hoàn thiện, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 3 năm 2021. Công an tỉnh 31/03/2021 đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch 1879/KH-BCĐ thực hiện Chương trình phòng phòng, chống mua bán người năm 2021 trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Ban Dân tộc 27/01/2021 BÁO CÁO Về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Ban quản lý Khu kinh tế 27/01/2021 Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm;Văn bản số 297/UBND-KTTH ngày 26/01/2021 của UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình chuẩn bị, tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; Văn bản số 236/VP-UBND ngày 25/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh ngày 25/01/2021 về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Công Thương 27/01/2021 Báo cáo tình hinh chuẩn bị tổ chức tết nguyên đán
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Giáo dục và Đào tạo 27/01/2021 BÁO CÁO Công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Giao thông vận tải 27/01/2021 Công tác chuẩn bị công tác phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và Lễ hội xuân Tân Sửu năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Kế hoạch và Đầu tư 27/01/2021 Sở KHĐT đã báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Khoa học và Công nghệ 27/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/01/2021 Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Ngoại vụ 27/01/2021 Thực hiện Công văn số 239/VP-KTTH ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 62/SNgV-VP ngày 25/01/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Nội vụ 27/01/2021 Thực hiện Chỉ thị 11/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 27/01/2021 Sở NNPTNT đã ban hành các Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo, xây dựng Lịch trực và triển khai các nội dung khác theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Chi tiết có BC đính kèm.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Tài chính 27/01/2021 - Lãnh đạo Sở Tài chính luôn quan tâm nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cơ quan phối hợp chặt chẽ cùng Sở Công thương trong việc theo dõi và xây dựng việc thực hiện Kế hoạch, biện pháp quản lý, điều hành giá và bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; - Chủ trương biện pháp chung của địa phương về việc bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: Tại địa phương, các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án dự trữ nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng sản phẩm để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân. Trên cơ sở đó, Liên ngành Sở Công thương - Sở Tài chính đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án dự trữ hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 như sau: - Tổng kinh phí thực hiện dự trữ: 65,66 tỷ đồng; - Tổng kinh phí ngân sách cho vay : 0 đồng - Số lượng doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá: 03 Doanh nghiệp gồm: Siêu thị Vin Mart; siêu thị Co.op Mart; Công ty thương mại tổng hợp Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Tài nguyên và Môi trường 27/01/2021 Báo cáo số 41/BC-STNMT ngày 21/01/2021 của Sở Tài ngfuyeen và Môi trường về công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Thông tin và Truyền thông 27/01/2021 Báo cáo về tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Tư pháp 27/01/2021 Báo cáo số 12/BC-STP
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/01/2021 Vv báo cáo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trong dịp tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Xây dựng 27/01/2021 Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Y tế 27/01/2021 Báo cáo số 326/BC-SYT ngày 25/01/2021 của Sở Y tế về việc công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của Sở Y tế
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Thanh tra tỉnh 27/01/2021 Công văn số 80/TTr-VP ngày 27/01/2021 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyện Đăk Glei 27/01/2021 Báo cáo tình hình triển khai công tác chuẩn bị tết, công tác thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, công tác hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyện Đăk Hà 27/01/2021 Tình hình tổ chức, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyện Đăk Tô 27/01/2021 Căn cứ Công văn số 239/VP-KTTH, ngày 25/01/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum về việc báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. UBND huyện Đăk Tô đã ban hành BC số 25/BC-UBND, ngày 27/01/2021 báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn huyện
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyện Ia H'Drai 27/01/2021 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 31/12/2020 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyện Kon Plông 27/01/2021 Thực hiện Công văn số 296/UBND-KTTH của UBND tỉnh Kon Tum Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 121-TB/TU ngày 22/01/2021 UBND huyện Kon Plông đã triển khai thực hiện.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyện Kon Rẫy 27/01/2021 Báo cáo Công tác chuẩn bị phục vụTết Nguyên đánTân Sửunăm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyện Ngọc Hồi 27/01/2021 Báo cáo về việc thực hiện các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyện Sa Thầy 27/01/2021 Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện Sa Thầy
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND huyện Tu Mơ Rông 27/01/2021 Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ an sinh xã hội, cứu đói, cứu rét trước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm UBND thành phố Kon Tum 27/01/2021 BC 59/BC-UBND, ngày 30/01/2021 về tình hình Tết nguyên đán 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
206/UBND-KGVX 19/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   UBND tỉnh rà soát xác định danh sách thôn, xã đặc biệt khó khăn gửi UBDT trước ngày 20/01/2021 Ban Dân tộc 19/01/2021 Ban Dân tộc đã có Văn bản số 31/BDT-CSDT ngày 12/01/2021 tham mưu UBND tỉnh. UBND tỉnh đã có BC số 11/BC-UBND ngày 19/01/2021 gửi Ủy Ban dân tộc
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
83/VP-NNTN 11/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 08 tháng 01 năm 2021 nêu trên . Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 01 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/01/2021 SNN đã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo, gửi các đơn vị liên quan góp ý, chỉnh sửa và có VB tham mưu UB tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn