Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
68 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2313/UBND-NNTN 07/07/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Công an tại Báo cáo số 534/BC-BCA-C05 ngày 09 tháng 6 năm 2021 (gửi văn bản kèm theo) và các văn bản pháp luật liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh. Kết quả báo cáo gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 7 năm 2021 để xem xét, ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường 20/07/2021 Văn bản sô 1919/STNMT-TNKSN ngày 20/07/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu triển khai kiến nghị của Bộ Công an tại Báo cáo số 534/BC-BCA-C05
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ
1484/PC-NC 28/05/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện Công văn số 684/TTg-KGVX ngày 27/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021. Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 6 năm 2021. Công an tỉnh 01/06/2021 (Quá hạn 148 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1484/PC-NC 28/05/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 15/7/2021 Công an tỉnh 14/07/2021 (Quá hạn 105 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1487/PC-HTKT 27/05/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Công Thương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 3506/VPCP-KTTH . Hoàn thànhtrước ngày 03 tháng 6 năm 2021 Sở Công Thương 02/06/2021 Công văn 914/SCT-QLTM vê việc triển khai công văn 3506
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
995/VP-NNTN 14/04/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Giao Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan: -Nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các nội dung theo thẩm quyền đã được quy định tại Nghị định số 27/2021/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ -Rà soát, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét việc hình thành các vườn ươm giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh để phục vụ nhu cầu phát triển rừng trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/04/2021 SNN đã chủ trì, lấy ý kiến các ngành, đơn vị địa phương, có VB tham mưu UB tỉnh triển khai Nghị định
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
922/PC-NC 07/04/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quy định tại Nghị định trên. Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 22 tháng 5 năm 2021. Công an tỉnh 22/05/2021 (Quá hạn 158 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
845/PC-KGVX 01/04/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan thông tin, hướng dẫn để các đơn vị,cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp và người lao động biết, triển khai thực hiện.Hoàn thành trong tháng 4 năm 2021 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 01/05/2021 CV triển khai đào tạo nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
817/PC-KTTH 30/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định trên. Hoàn thành,gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 4 năm 2021. Sở Tài chính 05/04/2021 Để triển khai thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo theo đúng quy định. Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. (Có dự thảo Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh đính kèm).
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
813/PC-NC 30/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnhchủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch thực hiện Chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định trên. Hoàn thiện, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 29tháng 4năm 2021 Công an tỉnh 01/05/2021 (Quá hạn 179 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
787/VP-NNTN 25/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơnvị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ (có văn bản gửi kèm theo). Hoàn thành trước ngày 15tháng 4năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/04/2021 SNN đã chủ trì, tham mưu UB tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
772/PC-NNTN 25/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 429/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 nêu trên. Nội dung tham mưu gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 4 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/04/2021 SNN đã chủ trì, tham mưu ỦB tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 429/QĐ-TTg. UB tỉnh cũng đã có VB 1047/VP-NNTN ngày 19/04 tiếp tục chỉ đạo
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
773/PC-NNTN 25/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 434/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021nêu trên. Nội dungtham mưu gửi về Ủy ban nhân dân tỉnhtrước ngày 15 tháng 4 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/04/2021 SNN đã chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liênquan tham mưu ỦB tỉnh triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 434/QĐ-TTg
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
770/VP-NNTN 24/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơnvị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ (có văn bản gửi kèm theo). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/04/2021 SNN đã chủ trì, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghiên cứu, tham mưu UB tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại quyết định của Thủ tướng
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
759/PC-KGVX 24/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển kha ithực hiện các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ(đính kèm).Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 10/04/2021 Tham mưu UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 60/TB-CP về phiên họp Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
805/UBND-TTHCC 10/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Tư pháp tổ chức triển khai thực hiện cung cấp, sử dụng dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính, thực hiện ghi nhận tính pháp lý của hồ sơ điện tử theo các nội dung đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27 tháng 01 năm 2021; Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04 tháng 02 năm 2021; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi tiến độ thực hiện để kịp thời chỉ đạo trước ngày 30 tháng 5 năm 2021. Sở Tư pháp 30/05/2021 Báo cáo kết quả triển khai tham mưu thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
805/UBND-TTHCC 10/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân, bảo đảm đạt tỷ lệ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể: tỷ lệ các sở, ngành và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh đạt 100%; tỷ lệ các phòng, ban và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đạt 80%. Sở Thông tin và Truyền thông Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo đẩy mạnh quản lý, triển khai sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
569/VP-NNTN 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơnvị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại quyết định nêu trên của Thủ tướng Chính phủ (có văn bản gửi kèm theo). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/03/2021 SNN đã chủ trì, tham mưu UB tỉnh chỉ đạo triển khai các nội dung, nhiệm vụ được phân công tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh cũng đã có VB 984/UBND-NNTN ngày 25/3 tiếp tục chỉ đạo
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Ban Dân tộc 15/03/2021 cử cán bộ rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Ban quản lý Khu kinh tế 15/03/2021 Thực hiện Văn bản số 746/UBND-TTHCC, ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia. Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tại Văn bản số 30/TT-KSTT, ngày 5/3/2021 về việc cử cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC phối hợp thực hiện rà soát, chuẩn hóa TTHC. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh lập danh sách cán bộ đầu mối phối hợp tham gia thực hiện rà soát, chuẩn hóa TTHC thuộc thầm quyền quản lý của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Công Thương 15/03/2021 rà soát thủ tục hành chính đã công bố theo quyết định của chủ tịch UBND tỉnh và thủ tục hành chính công khai cơ sở DLQG
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 15/03/2021 Trong 99 TTHC: có 09 TTHC (lĩnh vực đường thủy nội địa) thực hiện đồng thời 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) có yêu cầu nghĩa vụ tài chính và đều là thủ tục hành chính có cùng mã số TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia giống nhau
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/03/2021 Sở KHĐT đã báo cáo cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ 15/03/2021 Sở đã cử người phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện rà soát TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Nộp báo cáo số liệu vào ngày 10/3/2021 (kết quả như sau: 23 TTHC yêu cầu nghĩa vụ tài chính;63 TTHC công khai trên CSDLQG; 35 TTHC đã được đồng bộ trên cổng DVC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/03/2021 Đơn vị đã hoàn thành phối hợp rà soát và có sản phẩm tại Công văn số 925/UBND-TTHCC ngày 22/3/2021 (gửi Văn phòng Chính phủ)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Ngoại vụ 15/03/2021 Thực hiện Công văn số 746/UBND-TTHCC, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 160/SNgV-VP ngày 09/03/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Nội vụ 15/03/2021 Đơn vị đã hoàn thành phối hợp rà soát và có sản phẩm tại Công văn số 925/UBND-TTHCC ngày 22/3/2021 (gửi Văn phòng Chính phủ)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/03/2021 Đơn vị đã hoàn thành rà soát, kết quả rà soát tại công văn số 925/UBND-TTHCC ngày 22/3/2021 (gửi Văn phòng Chính phủ)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Tài chính 15/03/2021 Sở Tài chính báo cáo như sau: - Thực hiện Công văn số 30/TT-KSTT ngày 05/3/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Tài chính đã cử cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính1 phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của cơ quan theo đúng tinh thần công văn số 30/TT-KSTT (giai đoạn 1: từ ngày 09/3/2021 đến 12/3/2021). - Đến nay, Sở Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát giai đoạn 1 và báo cáo Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh biết, tổng hợp
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường 15/03/2021 Văn bản số 624/STNMT-VP ngày 15/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 15/03/2021 - Cử công chức rà soát TTHC; - Gửi kết quả rà soát, chuẩn hóa TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Tư pháp 15/03/2021 Công văn số 329/STP-VP
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/03/2021 Về việc cử cán bộ rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Y tế 15/03/2021 Sở Y tế đã cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Thanh tra tỉnh 15/03/2021 Đơn vị đã hoàn thành rà soát, kết quả rà soát tại công văn số 925/UBND-TTHCC ngày 22/3/2021 (gửi Văn phòng Chính phủ)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Ban Dân tộc 10/04/2021 V/v rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia đợt 2
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Ban quản lý Khu kinh tế 10/04/2021 Thực hiện Văn bản số 746/UBND-TTHCC, ngày 05/3/2021 của UBND tỉnh Kon Tum về việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia. Qua kết quả triển khai, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh (BQLKKT tỉnh) báo cáo.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Công Thương 10/04/2021 rà soát số liệu thủ tục hành chính
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/04/2021 Đề nghị phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn tỉnh KonTum thuộc phạm vi quản lý của ngành GDĐT
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 10/04/2021 Trong 81 TTHC: có 09 TTHC (lĩnh vực đường thủy nội địa) thực hiện đồng thời 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã) có yêu cầu nghĩa vụ tài chính và đều là thủ tục hành chính có cùng mã số TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia giống nhau
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/04/2021 Sở KHĐT đã rà soát, chuẩn hóa TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ 10/04/2021 Sở đã phối hợp với Trung tâm PVHCC rà soát và hoàn thành xong giai đoạn 02 ( Phụ lục 4 kèm theo CV 746/UBND-TTHCC). Chờ ký biên bản xác nhận và tiếp tục thực hiện giai đoạn 03
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 10/04/2021 Trình UBND tỉnh phê duyệt dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Ngoại vụ 10/04/2021 Thực hiện Công văn số 746/UBND-TTHCC, Sở Ngoại vụ đã có văn bản số 160/SNgV-VP ngày 09/03/2021 gửi UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Nội vụ 10/04/2021 vv trình chuẩn hóa nội dung thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành quản lý
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/04/2021 Sở NN đã hoàn thành rà soát, kết quả rà soát được tích hợp tại công văn số 925/UBND-TTHCC ngày 22/3/2021 (gửi Văn phòng Chính phủ)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Tài chính 10/04/2021 Sở Tài chính báo cáo, như sau: - Thực hiện Công văn số 30/TT-KSTT ngày 05/3/2021 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Tài chính đã cử cán bộ làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính1 phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính của cơ quan theo đúng tinh thần công văn số 30/TT-KSTT (giai đoạn 1: từ ngày 09/3/2021 đến 12/3/2021; giai đoạn 2: từ ngày 05/4/2021 đến 10/4/2021). - Đến nay, Sở Tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ rà soát cho cả 02 giai đoạn tại văn bản số 746/UBND-TTHCC ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh và 30/TT-KSTT 2021 của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. - Cơ quan đã hoàn thành ký biên bản xác nhận kết quả rà soát, chuẩn hóa TTHC ngành tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum cùng Trung tâm Phục vụ Hành chính công của tỉnh (04/BB-TT ngày 08 tháng 4 năm 2021)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Tài nguyên và Môi trường 10/04/2021 Văn bản số 624/STNMT-VP ngày 15/03/2021 của Sở tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, chuẩn hóa thủ tục hành chính đảm bảo đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 10/04/2021 Gửi kết quả rà soát, chuẩn hóa TTHC (phụ lục 4)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Tư pháp 10/04/2021 Biên bản xác nhận nội dung rà soát TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/04/2021 Vv báo cáo tình hình triển khai thực hiện dịch vụ trực tuyến mức độ 3, 4
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Xây dựng 10/04/2021 Sau khi rà soát thủ tục hành chính giai đoạn 2, Sở đã trình UBND tỉnh công bố 06 thủ tục hành chính do Bộ ban hành nhưng tỉnh chưa ban hành; đồng thời đề nghị Tỉnh bãi bỏ 01 thủ tục hành chính.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Y tế 10/04/2021 Sở Y tế đã có văn bản trình UBND tỉnh đề nghị nâng DVCTT mức độ 3, 4 ngành Y tế
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
490/PC-KGVX 26/02/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham gia góp ý các Dự thảo Tờ trìnhThủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trục liên thông văn bản quốc gia phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại Văn bản nêu trên; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi. Hoàn thành trước ngày 08tháng 3 năm 2021 Sở Thông tin và Truyền thông 08/03/2021 Góp ý các Dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ và Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Trục liên thông văn bản quốc gia
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
447/PC-HTKT 22/02/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Công Thươngbiết, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Tài chínhSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trườngvà các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định(hoàn thành trong tháng 4năm 2021) Sở Công Thương 01/05/2021 Tờ trình số 26/TTr-SCT về việc kinh doanh tiêu thụ sản phẩm
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
429/PC-NNTN 18/02/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu trên (có văn bản gửi kèm theo)và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02 năm 2021. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 01/03/2021 SNN đã chủ trì, lấy ý kiến các ngành và tham mưu UB tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã có VB 756/UBND-NNTN ngày 08/3 chỉ đạo thực hiện.
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
886/VPCP-KSTT 04/02/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, Gửi VPCP trước 24/02/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 23/02/2021 Công văn số 636/UBND-TTHCC ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum V/v tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
295/PC-KTTH 29/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Văn bản số 661/VPCP-KTTH ngày 27/01/2021 của Văn phòng Chính phủ Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/02/2021 Sở KHĐT đã tham mưu triển khai Văn bản số 661/VPCP-KTTH ngày 27/01/2021 của Văn phòng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
273/PC-KTTH 27/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quantham mưuỦy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Văn bản trên theo đúng quy định;hoàn thành trước ngày 01 tháng 02năm 2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư 01/02/2021 Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
287/VP-KTTH 27/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưuỦy ban nhân dân tỉnhtriển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc -Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại Văn bản trên;hoàn thành, gửi vềỦy ban nhân dân tỉnh trước ngày 05 tháng 02 năm 2021 Sở Tài chính 04/02/2021 Để chủ động trong công tác quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2021 một cách thận trọng, linh hoạt và chủ động, tập trung vào việc hỗ trợ mục tiêu kép của Chính phủ vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Sở Tài chính đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện một số nội dung
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
272/PC-KGVX 27/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2021 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
266/PC-KGVX 27/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung tại điểm n, mục 2, Văn bản nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2021 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
250/PC-NC 26/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 01năm 2021 Công an tỉnh 29/01/2021 (Quá hạn 271 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
291/UBND-KTTH 25/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh và các đơn vị liên quan khẩn trương có văn bản hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo đúng quy định. Hoàn thành việc hướng dẫn, đồng thời gửi Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi trước ngày 01 tháng 02 năm 2021 Sở Nội vụ 01/02/2021 V/v tham mưu Dự thảo văn bản UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 12/01/2021 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
284/UBND-NNTN 25/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 10/03/2021 Văn bản số 558/STNMT-CCBVMT ngày 08/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
191/VP-NNTN 20/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   V/v tham mưu triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 29/01/2021 Văn bản số 289/STNMT-CCBVMT ngay 29/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Chỉ thị số 3/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
126/UBND-KGVX 14/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Đề án “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021 -2025”theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên và hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan. Hoàn thành trong quí II năm 2021. Sở Thông tin và Truyền thông 01/07/2021 Tờ trình ban hành Kế hoạch Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
118/PC-KGVX 12/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cập nhật, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung đề nghị tại Văn bản nêu trên theo quy định.Hoàn thành trong tháng 01 năm 2021 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01/2021 đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh về việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
21/PC-TD 05/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ liên quan Hoàn thành,gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trướcngày 15 tháng 01 năm 2021 Thanh tra tỉnh 14/01/2021 Công văn số 26/TTr-P2 ngày 11/01/2021 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn