Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
7 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
886/VPCP-KSTT 04/02/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021, Gửi VPCP trước 24/02/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 23/02/2021 Công văn số 636/UBND-TTHCC ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Kon Tum V/v tham gia ý kiến về dự thảo Quyết định danh mục DVC trực tuyến tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
272/PC-KGVX 27/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định nêu trên. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/03/2021 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
266/PC-KGVX 27/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh và các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung tại điểm n, mục 2, Văn bản nêu trên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 28/02/2021 Về việc đề nghị ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
250/PC-NC 26/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2020 Hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 01năm 2021 Công an tỉnh 29/01/2021 (Quá hạn 145 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
284/UBND-NNTN 25/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 10/03/2021 Văn bản số 558/STNMT-CCBVMT ngày 08/03/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
191/VP-NNTN 20/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   V/v tham mưu triển khai Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 29/01/2021 Văn bản số 289/STNMT-CCBVMT ngay 29/01/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện Chỉ thị số 3/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
21/PC-TD 05/01/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nhiệm vụ liên quan Hoàn thành,gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trướcngày 15 tháng 01 năm 2021 Thanh tra tỉnh 14/01/2021 Công văn số 26/TTr-P2 ngày 11/01/2021 của Thanh tra tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn