CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH KHÓA XI

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Thời gian Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian trình UBND tỉnh Thời gian trình HĐND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn)
I
Các nội dung đã xác định trong kỳ họp
II
Các nội dung đăng ký, bổ sung