CÁC NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH KHÓA XI

STT Nội dung Cơ quan chủ trì Loại văn bản Thời gian Tiến độ thực hiện Ghi chú
Thời gian trình UBND tỉnh Thời gian trình HĐND tỉnh Các ngành/địa phương trình Kết quả
Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn) Ký hiệu văn bản, ngày tháng năm Đánh giá (đúng hạn hay trễ hạn)
I
Các nội dung đã xác định trong kỳ họp
1 Báo cáo công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum   Báo cáo   15/05/2020 31/05/2020  140/BC-UBND, ngày 27/05/2020 Trễ hạn    
2 Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo   15/05/2020 31/05/2020  1010/SKHĐT-TH, ngày 15/05/2020 Đúng hạn    
3 Báo cáo về thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Báo cáo   15/05/2020 31/05/2020  1768/STC-QLNS, ngày 15/05/2020 Đúng hạn    
4 Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Thanh tra tỉnh   Báo cáo   15/05/2020 31/05/2020  320/TTr-VP, ngày 14/05/2020 Đúng hạn    
5 Báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Sở Tài chính   Báo cáo   15/05/2020 31/05/2020  1759/STC-TT, ngày 15/05/2020 Đúng hạn    
6 Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Công an tỉnh   Báo cáo   15/05/2020 (Quá hạn 57 ngày) 31/05/2020  Chưa hoàn thành    
7 Báo cáo về giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 Thanh tra tỉnh   Báo cáo   15/05/2020 31/05/2020  320/TTr-VP, ngày 14/05/2020 Đúng hạn    
8 Báo cáo về kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum   Báo cáo   15/05/2020 31/05/2020  100/BC-UBND, ngày 24/04/2020 Đúng hạn     Các đơn vị tham mưu trả lời kiến nghị cử tri, gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung
9 Báo cáo giải trình về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua thảo luận ở các Tổ đại biểu và Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum   Báo cáo   01/07/2020 (Quá hạn 10 ngày)   Chưa hoàn thành     Khẩn trương hoàn thành sau khi có ý kiến khác nhau qua thảo luận (Các đơn vị tham mưu nội dung giải trình, gửi về Văn phòng UBND tỉnh để tổng hợp chung)
10 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Nghị quyết thường   15/05/2020 31/05/2020  1010/SKHĐT-TH, ngày 15/05/2020 Đúng hạn    
11 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2020-2021 Sở Giáo dục và Đào tạo   Nghị quyết QPPL   15/05/2020 31/05/2020  107/TTr-SGDĐT, ngày 12/05/2020 Đúng hạn    
12 Tờ trình dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư   Nghị quyết QPPL   15/05/2020 31/05/2020  679/SKHĐT-TH, ngày 15/05/2020 Đúng hạn    
13 Tờ trình dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi và việc sử dụng kinh phí thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ từ nguồn nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài chính   Nghị Quyết QPPL   15/05/2020 31/05/2020  1244/STC-QLNS, ngày 13/04/2020 Đúng hạn    
14 Tờ trình dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố Sở Nội vụ   Nghị quyết QPPL   15/05/2020 31/05/2020  897/SNV-XDCQ&CTTN, ngày 15/05/2020 Đúng hạn    
15 Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Sở Công Thương   Nghị quyết QPPL   15/05/2020 31/05/2020  24/TTr-SCT, ngày 10/04/2020 Đúng hạn    
16 Tờ trình dự thảo Nghị quyết các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường   Nghị quyết thường   15/05/2020 31/05/2020  265/TTr-STNMT, ngày 22/05/2020 Trễ hạn    
17 Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đề nghị công nhận Khu vực dự kiến thành lập Thị xã Ngọc Hồi (toàn huyện Ngọc Hồi) đạt tiêu chí đô thị loại IV UBND huyện Ngọc Hồi; Sở Xây dựng     15/05/2020 31/05/2020  905/UBND-NV, ngày 23/04/2020 Đúng hạn    
18 Tờ trình dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án thành lập thị xã Ngọc Hồi Sở Nội vụ; UBND huyện Ngọc Hồi     15/05/2020 31/05/2020  145/TTr-SNV, ngày 19/05/2020 Trễ hạn     Trình khi đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định
19 Tờ trình dự thảo Nghị quyết quy định tên gọi Huy hiệu, đối tượng và tiêu chuẩn tặng Huy hiệu tỉnh Kon Tum Sở Nội vụ   Nghị quyết QPPL   15/05/2020 31/05/2020  491/SNV-BTĐKT, ngày 24/03/2020 Đúng hạn    
II
Các nội dung đăng ký, bổ sung