Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2117 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
946/PC-NNTN 20/06/2019  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo giải trình Thường trực Tỉnh ủy đối với các nội dung nêu tại Thư công tác nêu trên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 28/06/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1487/VP-NNTN 19/06/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v rà soát vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động tạm nhập, tái xuất Sở Tài nguyên và Môi trường 14/07/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1490/VP-HTKT 19/06/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Kon Plông UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1502/VP-NNTN 19/06/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   tham mưu sơ kết Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 07 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/07/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1538/UBND-TD 19/06/2019  UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển đơn của ông Phạm Đăng Hình đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để xem xét, làm việc, giải thích cho công dân. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
1493/VP-TD 19/06/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và thông tin phản hồi của Doanh nghiệp. Sở Tài nguyên và Môi trường 30/06/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
1484/VP-TD 18/06/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum xem xét nội dung phản ánh của đội ngũ giáo viên trên địa bàn thành phố Kon Tum. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
1530/UBND-TD 18/06/2019  UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng tiến hành xem xét đơn của công dân. Thanh tra tỉnh 08/07/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
1527/UBND-TD 18/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại của công dân theo đúng quy định của pháp luật. UBND thành phố Kon Tum Đang thực hiện Ban tiếp dân
469/QĐ-UBND 18/06/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Chánh Thanh tra tỉnh tiến hành xác minh lại nội dung tố cáo của công dân. Thanh tra tỉnh 08/07/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân