Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
2381 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
2162/UBND-TD 20/08/2019  UBND tỉnh   Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum căn cứ vào hồ sơ xác minh vụ việc khiếu nại của ông Trương Vĩnh Khánh và kết quả điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đối với dấu hiệu vi phạm pháp luật trong vụ việc nêu trên để tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hướng giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật Sở Tài nguyên và Môi trường 05/09/2019 Đang thực hiện Ban tiếp dân
2079/VP-HTĐT 19/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đối với các dự án, theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/08/2019 Đang thực hiện Tổ hỗ trợ đầu tư
2069/VP-NNTN 19/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v tham mưu triển khai Văn bản số 7192/VPCP-CN ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 25/08/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
3947/VP-NNTN 16/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v Báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 14/10/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2045/VP-NNTN 16/08/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Về hồ sơ cấp phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi trường 22/08/2019 (Còn 2 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2043/VP-NNTN 16/08/2019  UBND tỉnh   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo bổ sung, làm rõ: Sự phù hợp của các Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cấp tỉnh, cấp huyện tại Danh mục đề nghị sửa đổi, bổ sung so với căn cứ để đánh giá, lựa chọn các dự án theo hướng dẫn tại Sổ tay hướng dẫn phát triển sản xuất trong chương trình lục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 (tại Điểm c và d, Khoản 2.1.1, Mục 2.1, Phần II) và các quy định khác (nếu có); Sự cần thiết để Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh mục Dự án liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị cấp huyện. Hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 8 năm 2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/08/2019 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1295/PC-NNTN 14/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu đề nghị của Công ty lâm nghiệp Đăk Tô tại Báo cáo số 64/BC-CTy ngày 07 tháng 8 năm 2019 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20/08/2019 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2028/V-NNTN 14/08/2019  Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu Phương án thí điểm trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu dưới tán rừng đặc dụng kết hợp bảo vệ rừng bền vững theo quy trình đã được quy định tại Quyết định số 758-QĐ/TU ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/08/2019 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Đăk Glei 16/08/2019 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
2027/VP-NNTN 14/08/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Gửi kế hoạch và thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng NTM UBND huyện Đăk Hà 16/08/2019 (Quá hạn 4 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường