Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
37 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   chủ động phối hợp các cơ quan trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh thực hiện rà soát các cơ sở nhà, đất trên địa bàn, trường hợp phát hiện có tài sản công đang bỏ trống, không sử dụng phải tổng hợp gửi về Sở Tài chính để báo cáo, tham mưu UBND tỉnh đề xuất các cơ quanTrung ương chuyển giao về địa phương để quản lý, xử lý theo đúng quy định UBND huyện Kon Plông Báo cáo rà soát sắp xếp
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
814/UBND-KTTH 18/03/2020  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Về hỗ trợ Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum UBND huyện Kon Plông 31/03/2020 Kết quả làm việc triển khai thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn huyện Kon Plông về nhà máy xử lý và tái chế rác thải của Công ty TNHH Song Nguyên Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trà Thanh Trí
789/UBND-TD 17/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
668/VP-NNTN 16/03/2020  UBND tỉnh   Các địa phương chưa báo cáo(2) kết quả thực hiện việc ngăn chặn và diệt trừ cây Mai Dương trên địa bàn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 509/UBND-NNTN ngày 25 tháng 02 năm 2020, khẩn trương gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, hoàn thành trước ngày 25 tháng 3 năm 2020 UBND huyện Kon Plông 25/03/2020 Báo cáo kết quả ngăn chặn và tiêu diệt cây mai dương trên địa bàn huyện Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
782/UBND-KTTH 16/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường chỉ đạo rà soát, quản lý việc sử dụng xe ô tô công tại cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định; tuyệt đối không sử dụng xe ô tô công để phục vụ việc riêng, cá nhân; nghiêm cấm lãnh đạo sở, ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được phân công nhiệm vụ lái xe nhưng tự ý lái xe ô tô cơ quan, đơn vị trong mọi trường hợp UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
782/UBND-KTTH 16/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Khi tham gia các Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức: Các cơ quan, đơn vị tham gia Đoàn công tác thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2686/UBND-KTTH ngày 15/10/2019; chủ động liên hệ, phối hợp để bố trí đi xe chung, không đi xe riêng lẻ. UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
768/KH-UBND 13/03/2020  UBND tỉnh   Tổ chức đối thoại với nông dân để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, giám sát và kiểm soát chặt chẽ tình hình phòng chống thiên tai, dịch bệnh cây trồng, vật nuôi. - Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan. - Thời gian thực hiện: Thường xuyên UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
768/KH-UBND 13/03/2020  UBND tỉnh   Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2025. - Đơn vị thực hiện: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đơn vị có liên quan. - Thời gian thực hiện: Năm 2020 UBND huyện Kon Plông 31/12/2020 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
768/KH-UBND 13/03/2020  UBND tỉnh   - Căn cứ vào nội dung nêu trên, các các Sở, ban ngành, địa phương được giao nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công, xác định rõ từng nội dung công việc, thời gian hoàn thành và phân công lãnh đạo đơn vị chủ trì, chỉ đạo trực tiếp trong việc triển khai thực hiện. - Định kỳ hằng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý), hằng năm (trước ngày 10 tháng 12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để theo dõi, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Kon Plông 20/06/2020 (Quá hạn 21 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
762/KH-UBND 13/03/2020  UBND tỉnh   Căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương có hình thức tổ chức phù hợp và báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Lao động -Thương binh và Xã hội) để chuẩn bị Hội nghị cấp tỉnh. UBND huyện Kon Plông 10/04/2020 Báo cáo kết quả thực hiện Đề án giảm nghèo theo phương pháp tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020 và phong trao thi đua" cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bỏ lại phía sau" trên địa bàn huyện Kon Plông
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm