Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
90 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1490/VP-HTKT 19/06/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Rà soát, điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Kon Plông UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
1330/VP-NNTN 31/05/2019  UBND tỉnh   V/v khẩn trương xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1304/UBND-TD 30/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ "Về rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài", Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra lập danh sách các vụ việc khiếu nại đã được Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố giải quyết khiếu nại lần hai theo thẩm quyền quy định tại Luật Khiếu nại năm 2011, hoặc vụ việc tố cáo đã được giải quyết lại tố cáo theo thẩm quyền quy định tại Luật Tố cáo, nhưng đến nay người khiếu nại, tố cáo vẫn không đồng ý... UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Ban tiếp dân
1038/VP-NNTN. 29/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   V/v rà soát, đánh giá công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn và kiểm tra, đánh giá các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1235/UBND-NNTN 24/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   UBND huyện Kon Plong rà soát, báo cáo giải trình chi phí bồi thường, hỗ trợ dự án thủy điện Đăk Đrinh UBND huyện Kon Plông 31/05/2019 Báo cáo giải trình chi phí bồi thường dự án thủy điện đăk dring
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1258/VP-NNTN 23/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh Kon Tum và Ủy ban nhân dân các huyện thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Nghị định số 42/2019/NĐCP Chính phủ theo đúng quy định. Các trường hợp vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1191/UBND-KTTH 21/05/2019  PCT TT Lê Ngọc Tuấn   Xây dựng Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2019 và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 2019 UBND huyện Kon Plông 30/05/2019 Báo cáo chỉ đạo điều hành
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Ban tiếp dân
1175/UBND-KGVX 20/05/2019  UBND tỉnh   Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố; các cơ sở y tế thuộc địa phương quản lý thực hiện nghiêm việc quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí KCB BHYT. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn, vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với nhóm đối tượng để đạt được chỉ tiêu bao phủ BHYT của địa phương theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh. UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
492/QĐ-UBND 16/05/2019  UBND tỉnh   căn cứ triển khai thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn quản lý; định kỳ tổng hợp báo cáo gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh UBND huyện Kon Plông Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã