Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   2. Về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh a) Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. b) Giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến. Sở Giao thông vận tải Nhằm nâng cao hiệu quả việc triển khai, sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Ngành Giao thông vận tải, góp phần tạo thuận lợi tối đa cho tổ chức, Công dân trong thực hiện thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong thời gian tới. Sở Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 và thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
488/VP-KTTH 23/02/2021  Văn phòng UBND tỉnh   báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại các Văn bản số 2599/UBND-KTTH ngày 20 tháng 7 năm 2020; Văn bản số 3446/UBND-KTTH ngày 11 tháng 9 năm 2020; Văn bản số 4239/UBND-KTTH ngày 11 tháng 11 năm 2020; Văn bản số 4650/UBNDKTTH ngày 18 tháng 12 năm 2020; Văn bản số 4430/UBND-KTTH ngày 30 tháng 11 năm 2020 Sở Giao thông vận tải 26/02/2021 Thực hiện Công văn số 2599/UBND-KTTH ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh, trong đó giao “Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Uỷban nhân dân huyện Đăk Glei và các đơn vị liên quan tham mưu Uỷban nhândân tỉnh xem xét giải quyết đối với các kiến nghị về sửa chữa Tỉnh lộ 673”; Sở Giao thông vận tải đã phối hợp vớiSở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương,UBND huyện Đăk Gleikiểm tra đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án sửa chữa Tỉnh lộ 673 với tổng kinh phí là 64,5 tỷ đồng; đồng thời phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt trong danh mục dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 tại Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 09/12/2020của HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
469/VP-KTTH 22/02/2021  Văn phòng UBND tỉnh   báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3612/UBNDKTTH ngày 2 tháng 9 năm 2020 và Văn bản số 3703/UBND-KTTH ngày 30 tháng 9 năm 2020 Sở Giao thông vận tải 01/03/2021 Theo Văn bản số 3612/UBND-KTHT ngày 24/9/2020 của UBND tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Nên, huyện Kon Plông. Trong đó, "giao SởGiao thông Vận tải chủtrì, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông rà soát, sớm tiếp nhận đoạn còn lại của tuyến đường Tỉnh lộ676 (hiện huyện Kon Plông đang quản lý) vềtỉnh quản lý, duy tu, bảo dưỡng theo quy định". SởGiao thông vận tải đã phối hợp với UBND huyện Kon Plông rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển tài sản hạ tầng giao thông đường bộ: Đường từ Km53+700 Tỉnh lộ676 đến cầu Tà Meo từ Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông về Sở Giao thông vận tải quản lý(1), đồng thời tiếp nhận tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đường từKm53+700 Tỉnh lộ 676 đến cầu Tà Meo về Sở quản lý, duy tu, bảo dưỡng(Có biên bản kèm theo)
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
626/UBND-KTTH 22/02/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Giao thông vận tải 28/02/2021 Theo Quyết định số 1297/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2020, Sở Giao thông vận tải được hỗ trợ 15.000 triệu đồng để khắc phục các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do ảnh hưởng của mưa lũ, gồm Khắc phục khẩn cấp cầu dàn sắt xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy bị cuốn trôi do ảnh hưởng của bão số 9 năm 2020 (3.800triệu đồng); khẩn cấp các tuyến Tỉnh lộ 673, đường Sa Thầy -YaLy -thôn Tam An (xã Sa Sơn) -Ya Mô -làng Rẽ (Mô Ray), huyện Sa Thầy (Tỉnh lộ 674 mới), Tỉnh lộ 675, Tỉnh lộ 676, Tỉnh lộ 677,Tỉnh lộ 678, đoạn tránh Đèo Văn Rơi, Đường Ngọc Hoàng -Măng Bút -Tu Mơ Rông -Ngọc Linhvới tổng kinh phí 11.200 triệu đồng
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
471/TB-VP 22/02/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai và các đơn vị liên quan khảo sát, xác định vị trí đấu nối cho phù hợp với ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 595/BGTVT-KCHT ngày 21 tháng 01 năm 2021, ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 278/VP-HTKT ngày 27 tháng 01 năm 2021 và điều kiện thực tế, tạo điều kiện sớm đưa Bến xe huyện vào khai thác sử dụng. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 02 năm 2021 Sở Giao thông vận tải 28/02/2021 Thống nhất đấu nối Bến xe và cửa hàng xăng dầu vào các tuyến đường quy hoạch(Phía Nam và phía Bắc thuộc Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn huyện lỵ huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum đến năm 2030)như đề xuất của UBND huyện IaH'Drai tại Tờ trình số 35/TTr-UBND ngày 28/02/2021 về việc xin chủ trương vị trí đấu nối Bến xevà cửa hàng xăng dầu huyện IaH’Drai(không đấu nối trực tiếp vào Quốc lộ 14C).Đề nghị UBND huyện IaH'Drai hướng dẫn Nhủ đầu tư hoàn thiện thủ tục liên quan theo quy định
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Giao thông vận tải 31/03/2021 Vì những lý do trên,Sở Giao thông vận tải đề nghị tiếp tục thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm và trên hệ thống phần mềm của Cục đăng kiểm Việt Nam theo quy định.Chưa sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC đối với lĩnh vực đăng kiểm.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
467/UBND-TTHCC 04/02/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sở Giao thông vận tải 31/12/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
322/PC-KTTH 02/02/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Glei Sở Giao thông vận tải 07/02/2021 + Tăng cường công tác kiểm tra, bảo trì các tuyến đường, hệ thống cầu treo dân sinh thuộc phạm vi quản lý, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt;+Tăng cường công tác quản lý hành lang an toàn đường bộtrên địa bàn; Tổ chức cưỡng chếcác trường hợpvi phạm hành lang an toàn đường bộtừ năm 2013 đến nay theo Kế hoạch số 1199/KH-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về tháng cao điểm tuyên truyền, vận động thực thi pháp luật và xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
281/PC-KTTH 28/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Huyện ủy Ngọc Hồi Sở Giao thông vận tải 06/02/2021 Về kiến nghị của Huyện:“Làm việc và đề nghị các bộ, ngành Trung ương quan tâm nâng cấp, mở rộng các tuyến quốc lộ vào trung tâm huyện (Quốc lộ40 nâng cấp, mởrộngtừ UBND huyện (cũ) đến Pờ Y); Quốc lộ 14C (nâng cấp, mở rộng từ UBND huyện (cũ) đến cầu Đăk Kan); đường Hồ Chí Minh (nâng cấp, mở rộng từ đường N5 đến đoạn đường đôi hiện có)”.
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
285/PC-HTKT 28/01/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giao thông vận tải (cơ quan Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh (liên quan đến nội dung này, Văn phòng cũng đã chuyển cho Sở Giao thông vận tải chủ trì tham mưu tại Văn bản số 3274/PC-HTKT ngày 16 tháng 12 năm 2020). Hoàn thành báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 02 năm 2021. Sở Giao thông vận tải 25/02/2021 Tổ chức thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ tại Quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo đúng tiến độ đề ra. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, cụ thể các nội dung công việc, trách nhiệm và sự phối hợp của các sở, ban, nghành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của quyết định số 2060/QĐ-TTg ngày 12/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục phát triển bền vững các giải pháp và chính sách an toàn giao thông đường bộ đáp ứng yêu cầu hiện tại và tương lai; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải và đảm bảo an toàn giao thông, tiến tới xây dựng một xã hội có giao thông an toàn, văn minh, hiện đại, thân thiện và bền vững.
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến