Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
64 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
328/PB-VP 14/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021-2022 theo đề nghị của Tổng cục Dự trữ Nhà nước và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên tại các Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 28/02/2022 V/v phối hợp tham mưu UBND tỉnh phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2021-2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 15/03/2022 Tờ trình xin chủ trương xây dựng NQ học phí năm học 2022-2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 15/03/2022 Tờ trình xin chủ trương XD NQ học phí 2022-2023
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 22/02/2022 V/v đăng ký nội dung trình Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 02 năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 15/08/2022 (Còn 0 ngày) Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
311/PB-VP 11/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và chức năng, nhiệm vụ của các ngành; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 15/02/2022 V/v tham gia góp ý đối với Dự thảo Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
290/PB-VP 08/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan rà soát khó khăn, vướng mắc triển khai các quy định liên quan đến Luật Giáo dục đại học theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo 20/02/2022 Công văn rà soát những khó khăn, vướng mắc khi triển khai các quy định liên quan đến Luật Giáo dục đại học
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
242/PB-VP 28/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/03/2022 Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai, thực hiện Giai đoạn 2 Đề án "Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng DTTS" trên cơ sở tiếng mẹ đẻ của trẻ tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
246/PC-VP 28/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; các nội dung vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét. Sở Giáo dục và Đào tạo V/v Triển khai thực hiện Công văn số 336/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 27/01/2022 của Bộ GDĐT về một số nội dung liên quan đến trình độ chuẩn được đào tạo và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
254/PC-VP 28/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ, ngành liên quan Sở Giáo dục và Đào tạo Đang chờ hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông