Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
60 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
637/PC-VP 19/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/04/2022 Về việc tham mưu chỉ tiêu đào tạo sinh viên sư phạm năm 2022 và dự kiến các năm từ 2023 đến 2025 triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
736/UBND-KGVX 16/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum và các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo, đánh giá cụ thể việc liên kết đào tạo đại học trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua. Trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp chỉ đạo việc triển khai hiệu quả công tác liên kết đào tạo đại học tại các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/04/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh phúc đáp đề nghị liên kết đào tạo liên thông trình độ đại học của Trường Đại học Trà Vinh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
601/PB-VP 15/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 20/04/2022 Tờ trình về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
589/PC-VP 14/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/03/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh phúc đáp đề nghị liên kết đào tạo liên thông trình độ đại học của Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
554/PB-VP 09/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số142/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 20/04/2022 Theo chỉ đạo tại Phiếu chuyển số 254/PC-VP ngày 28 tháng 01 năm 2022 và Phiếu báo 554/PB-VP ngày 09 tháng 03 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Giáo dục và Đào tạo cơ bản đã hoàn thiện dự thảo tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, để đảm bảo nội dung tại Phiếu báo số 834/PB-VP ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục bổ sung vào dự thảo Kế hoạch và gửi xin ý kiến các ngành, địa phương liên quan. Do đó, Sở Giáo dục và Đào tạo chưa tham mưu Kế hoạch theo đúng thời gian quy định và đã có công văn xin gia hạn gửi UBND tỉnh.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
491/PB-VP 03/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị có liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các Văn bản trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/03/2022 Tờ trình về việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
480/PB-VP 02/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021 theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên./. Sở Giáo dục và Đào tạo 30/03/2022 Báo cáo tình hình dạy và học ngoại ngữ năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
459/PC-VP 01/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Trường Đại học Trà Vinh. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/03/2022 Công văn tham mưu UBND tỉnh phúc đáp đề nghị liên kết đào tạo liên thông trình độ đại học của Trường Đại học Trà Vinh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
468/PB-VP 01/03/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên Sở Giáo dục và Đào tạo 25/03/2022 V/v Góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp, định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
455/PB-VP 28/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương triển khai thực hiện/tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Kế hoạch nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo Triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông