Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
60 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1072/PC-VP 13/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ, sở ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/05/2022 CV xin gia hạn tham mưu Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh trển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1025/PB-VP 06/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo 12/05/2022 V/v báo cáo nhu cầu đào tạo sinh viên sư phạm năm 2022 và dự kiến các năm từ 2023 đến 2025 triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1604/VP-KGVX 06/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bố trí kinh phí thực hiện các chương trình, dự án, đề án đã được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt; các chế độ, chính sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trên cơ sở đó, thưc hiện báo cáo các nội dung theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản trên ; báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2022. Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1020/PC-VP 05/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành nội dung tham mưu trong tháng 7 năm 2022./. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/07/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1002/PC-VP 04/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Báo cáo nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 25/05/2022 Tờ trình về việc ban hành Báo cáo đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
933/PC-VP 26/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các địa phương, Sở ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Công ty Cổ phần FPT. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/05/2022 BÁO CÁO UBND TỈNH VỀ HỌC SINH CÓ CHA MẸ MÂT VÌ COVID-19
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
923/PB-VP 25/04/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan báo cáo số liệu phục vụ việc xây dựng Nghị định quy định xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 5 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 10/05/2022 Báo cáo số liệu phục vụ việc xây dựng Nghị định quy định xét tặng danh hiệu NGND, NGUT
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 20/05/2022 Về việc triển khai thực hiện Kết luận số 27-KL/TW ngày 21-02-2022 của Ban Bí thư
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
718/PC-VP 30/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc và các địa phương, đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, tổng hợp đầy đủ số liệu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Ủy ban Dân tộc . Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 Sở Giáo dục và Đào tạo 10/04/2022 V/v dự thảo báo cáo tình hình thực hiện chính sách cho học sinh dân tộc thiểu số
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
955/VP-KGVX 22/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung làm việc, xem xét đề nghị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 31/03/2022 Về việc tham mưu UBND tỉnh đề nghị của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông