Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
34 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Tổng kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược về viễn thông và CNTT giai đoạn 2016-2020 giữa UBND tỉnh Kon Tum với tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam Sở Thông tin và Truyền thông 31/10/2020 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án củng cố, phát triển hệ thống phát thanh và truyền hình tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông 29/02/2020 Tờ trình Phê duyệt Đề án Củng cố, phát triển hệ thống phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án thành lập Trung tâm giám sát và điều hành đô thị thông minh (gắn với việc triển khai thí điểm dịch vụ đô thị thông minh) Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2020 Đề nghị điều chỉnh lại phân công nhiệm vụ Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của UBND tỉnh; Về việc điều chỉnh một số nhiệm vụ trong Chương trình công tác trọng tâm năm 2020
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
3449/UBND-TD 25/12/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân phát sinh trên địa bàn, ngành, lĩnh vực, cơ quan, địa phương mình quản lý. Xem xét tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương và chủ động xây dựng Kế hoạch tiếp công dân trong dịp Tết Dương lịch 2020 và Tết nguyên đán Canh Tý. Sở Thông tin và Truyền thông Tính hình tiếp công dân diệp Tết nguyên đán và Quý I/2020
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công