Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
41 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
56/UBND-KTTH' 07/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông 18/01/2022 V/v gửi biểu mẫu điều tra thực trạng xác định vị trí việc làm trong cơ quan hành chính nhà nước
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
37/PC-VP 06/01/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh nội dung đề nghị của Báo Thế giới và Việt Nam. Sở Thông tin và Truyền thông 15/01/2022 Tham mưu trình UBND tỉnh về tham gia Ấn phẩm tuyên truyền hợp tác ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
34/PC-VP 06/01/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 31/01/2022 Tờ trình đề nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch công tác TTĐN năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
25/PC-VP 05/01/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương, nghiên cứu tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2022 Tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Thông tin và Truyền thông 31/01/2022 Tờ trình ban hành Kế hoạch “Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch đánh giá chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2022 Tham mưu Kế hoạch Triển khai Đề án "Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Ban Thường vụ về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2022 Xin gia hạn tham mưu Kế hoạch triển khai Nghị quyết về chuyển đổi số
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ Chính quyền điện tử/Chuyển đổi số các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 Đề xuất gia hạn thời gian tham mưu Bộ chỉ số chuyển đổi số
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu của tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch “Phát triển Chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023” Sở Thông tin và Truyền thông 31/10/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã