Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
41 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Thông tin và Truyền thông 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
271/PB-VP 07/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật Thông tư trên để triển khai thực hiệnvà tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiệntheo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 XIn gia hạn đến 30/4/2022 để tham mưu đảm bảo hiệu quả trên cơ sở lấy ý kiến tham gia của các đơn vị, địa phương liên quan
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
266/PC-VP 07/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị, địa phươngcó liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2022 V/v tham mưu Kế hoạch Triển khai Đề án "Xác định Chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số" trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
203/PC-VP 26/01/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớiBộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh vàcác đơn vị, địa phươngcó liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2022 Thời gian lấy ý kiến các đơn vị kéo dài
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Thông tin và Truyền thông 15/02/2022 một số khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp (Sở TTTT đã gửi nội dung về Sở KHĐT ngày 21/12/2021 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB 4465/UBND-KTTH)
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Thông tin và Truyền thông 21/01/2022 Báo cáo về tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Thông tin và Truyền thông 28/01/2022 V/v cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
129/PC-VP 17/01/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất nội dung chương trình công tác phối hợp năm 2022theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu đề nghị hoàn thành trước ngày 21tháng 01năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông 21/01/2022 công văn tham mưu ubnd tinh chương trình phối hợp năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
105/PC-VP 13/01/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tham gia ý kiến theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Thông tin và Truyền thông 17/01/2022 Văn bản tham mưu UBND tỉnh phúc đáp BTVTU về chấn chỉnh xử lý ĐV trong viết bài, sử dụng mạng xã hội
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
113/PC-VP 13/01/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khaithực hiện theo đề nghị của Bộ Công an Sở Thông tin và Truyền thông 21/01/2022 Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ngăn chặn hoạt động tấn công mạng, khai thác lỗ hổng bảo mật APache Log4J và Apache HTTP trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh