Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
34 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
37/TB-UBND 03/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trước ngày 15 tháng 3 năm 2020 phải hoàn thành dứt điểm việc tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành và cấp huyện, cấp xã. Thủ trưởng các sở, ban ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ này nếu để ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, trả kết quả TTHC ở cấp huyện, xã. Sở Thông tin và Truyền thông 15/03/2020 Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở TT&TT đã tham mưu ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính ngành thông tin và truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
37/TB-UBND 03/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trên cơ sở nhóm TTHC liên thông do bộ, ngành Trung ương công bố, khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục nhóm TTHC liên thông do ngành quản lý, hoàn thành trong quí II năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông 30/06/2020 danh mục nhóm TTHC liên thông do ngành quản lý
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
481/PC-NNTN 28/02/2020  UBND tỉnh   Tham mưu về đề nghị của Tạp chí Môi trường và Xã hội tại Văn bản số 17/EMS-CV ngày 25 tháng 02 năm 2020 về việc xây dựng Chuyên đề Kon Tum - Giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp Sở Thông tin và Truyền thông 15/03/2020 Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở TT&TT tham mưu Văn bản triển khai công tác phối hợp tuyên truyền với Tạp chí Môi trường và Xã hội
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
462/VP-HTKT 27/02/2020  UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với đề nghị của Tạp chí Công Thương tại văn bản trên (hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10 tháng 3 năm 2020). Sở Thông tin và Truyền thông 10/03/2020 Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở TT&TT đã tham mưu triển khai công tác phối hợp tuyên truyền với Tạp chí Công thương
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
520/KH-UBND 25/02/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   2. Thực hiện khởi tạo Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum. a) Lập danh sách cán bộ đầu mối gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để kịp thời phối hợp thực hiện vận hành, thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum (theo mẫu danh sách cán bộ đầu mối tại gửi kèm). - Các sở, ban ngành lập danh sách cử cán bộ đầu mối: mỗi sở, ban ngành 01 người. - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập danh sách cán bộ đầu mối cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn: cấp huyện 01 người, mỗi xã, phường, thị trấn 01 người. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông 10/03/2020 Đơn vị cử 01 cán bộ đầu mối theo danh sách.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
522/UBND-NNTN 25/02/2020  UBND tỉnh   . Các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ Kế hoạch số 37/KH-BDN của Ban Dân nguyện, Ủy ban nhân Thường vụ Quốc Hội nêu trên, chỉ đạo rà soát, đánh giá công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý; đánh giá công tác giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri; kết quả đạt được, những vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân của vường mắc, hạn chế và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri... trên cơ sở đó, tổng hợp, xây dựng báo cáo của ngành, đơn vị mình gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 20 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp chung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 20/03/2020 Báo cáo tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý I năm 2020
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ
32/UBND-KTTH 06/01/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý,sử dụng tài sản công; trong đó, đặc biệt chú trọng việc tăng cường quản lý, sử dụng tài sản công là nhà, đất, xe ô tô. Chỉ đạo các bộ phận chức năng, đơn vị trực thuộc rà soát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị mình, tổ chức theo dõi, hạch toán đầy đủ giá trị, số lượng, tránh tình trạng tài sản được đầu tư, mua sắm đưa vào sử dụng nhưng không theo dõi trên sổ kế toán, sử dụng sai mục đích, gây thất thoát, lãng phí; thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, kiểm kê, kê khai tài sản công theo đúng quy định Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
32/UBND-KTTH 06/01/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh, khẩn trươngxây dựng Phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô thuộc phạm vi quản lý,gửi Sở Tài chính trước ngày 15/01/2020 để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông 15/01/2020 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở TT&TT đã thực hiện báo cáo đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công gửi Sở Tài chính; đồng thời ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của Sở Thông tin và Truyền thông
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 26/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Sở Thông tin và Truyền thông 15/01/2020 Văn bản số 51/TTr-STTTT ngày 10/01/2020 của Sở TTTT; Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 20/1/2020 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
03/CTr-UBND 02/01/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020; Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 Sở Thông tin và Truyền thông 31/01/2020 Văn bản số 33/CV-STTTT ngày 08/01/2020 và Tờ trình số 119/TTr-STTT ngày 03/2/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên