Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
41 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
473/PB-VP 01/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cơ quan, đơn vị liên quanvà các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 Tham mưu UBND tỉnh văn bản "triển khai thực hiện Quyết định số 381/QĐ-BTTTT ngày 28/02/2022"
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
612/VP-KGVX 25/02/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, hoàn chỉnh nội dung tham mưuỦy ban nhân dân tỉnh theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 05/03/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch hợp tác truyền thông với các cơ quan báo chí năm 2022.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
429/PC-VP 24/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập Sở Thông tin và Truyền thông 28/02/2022 công văn tham mưu UBND tỉnh phối hợp Tạp chí Doanh nghiệp và hội nhập
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
403/PB-VP 22/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương,đơn vịcó liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 tham mưu văn bản chỉ đạo triển khai hạ tầng kết nối, giám sát, chuẩn hóa Mạng truyền số liệu chuyên trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
399/PC-VP 22/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 15/03/2022 Đã hoàn thành
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
368/PB-VP 18/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các địa phương,đơn vịcó liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo "triển khai thực hiện Quyết định số 146/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum"
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
323/PB-VP 14/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Thông tin và Truyền thôngchủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quanvà các địa phươngtham mưuỦy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện theo quy định Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2022 Tham mưu UBND tỉnh văn bản "triển khai thực hiện Chương trình thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số quốc gia phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số"
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Thông tin và Truyền thông 15/03/2022 Rà soát các nội dung trình HĐND kỳ họp thứ 3
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Thông tin và Truyền thông 15/03/2022 Rà soát các nội dung trình kỳ họp thứ 3
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Thông tin và Truyền thông 22/02/2022 Về việc rà soát, tham mưu đăng ký nội dung trình Kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn