Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
34 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc rà soát, kiểm kê, đánh giá hiện trạng quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý (đang sử dụng, cho thuê, liên doanh, liên kết...). Trên cơ sở đó, lập phương án tổng thể quản lý, sử dụng, sắp xếp lại, xử lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý, gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Sở Thông tin và Truyền thông 10/07/2020 Sắp xếp quản lý, sử dụng tài sản công
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
904/UBND-KTTH 24/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Rà soát, xây dựng phương án sắp xếp nhà, đất, xe ô tô gửi Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng phương án tổng thể trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt. Sở Thông tin và Truyền thông 31/03/2020 Báo cáo đẩy mạnh công tác quản lý, sử dụng tài sản công
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
849/UBND-TTHCC 20/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trong đó, các sở, ban ngành khẩn trương rà soát danh mục thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của ngành tại địa phương để tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, thay thế các quyết định: Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017; Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 và Quyết định số 540/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 4 năm 2020). Sở Thông tin và Truyền thông 15/04/2020 Tờ trình về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
849/UBND-TTHCC 20/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   tiếp tục đẩy mạnh việc tích hợp, cung ứng 100% dịch công trực tuyến mức độ 3,4 theo Quyết định 846/QĐ-TTg ngày 09 tháng 6 năm 2017 và Quyết định 877/QĐ-TTg ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ lên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh; tăng cường công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến để người dân và doanh nghiệp biết và thực hiện. Thời gian hoàn thành: trước ngày 15 tháng 4 năm 2020. Sở Thông tin và Truyền thông 15/04/2020 Phối hợp cập nhật dịch vụ công mức độ 3, 4 trên cổng DVC của tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
802/UBND-TTHCC 17/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Về việc rà soát quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 20/03/2020 Rà soát quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý, chỉ đạo điều hành của ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
693/VP-TTHCC 17/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Về việc đề xuất triển khai một số ứng dụng Zalo trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 25/03/2020 Phúc đáp VB Văn phòng UBND tỉnh về đề xuất ứng dụng Zalo trên Cổng dịch vụ công và hệ thống một cửa điện tử
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
789/UBND-TD 17/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
782/UBND-KTTH 16/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường chỉ đạo rà soát, quản lý việc sử dụng xe ô tô công tại cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định; tuyệt đối không sử dụng xe ô tô công để phục vụ việc riêng, cá nhân; nghiêm cấm lãnh đạo sở, ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được phân công nhiệm vụ lái xe nhưng tự ý lái xe ô tô cơ quan, đơn vị trong mọi trường hợp Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
782/UBND-KTTH 16/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Khi tham gia các Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức: Các cơ quan, đơn vị tham gia Đoàn công tác thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2686/UBND-KTTH ngày 15/10/2019; chủ động liên hệ, phối hợp để bố trí đi xe chung, không đi xe riêng lẻ. Sở Thông tin và Truyền thông Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
728/UBND-TD 11/03/2020  UBND tỉnh   Về việc xử lý qua báo cáo của Thanh tra tỉnh liên quan đến vụ việc của bà Đỗ Thị Xuyến Sở Thông tin và Truyền thông 10/04/2020 Báo cáo UBND tỉnh về trả lời khiếu nại công dân Bà Đỗ Thị Xuyến
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Trần Lê Hồng Nhung