Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
12 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 Sở Y tế 28/02/2022 Tờ trình số 793/TTr-SYT ngày 18/02/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch Phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022 và Tờ trình số 959/SYT-NVYD ngày 26/02/2022 về việc bổ sung nội dung trình Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Y tế 31/03/2022 Công văn số 1490/SYT-NVYD ngày 28/3/2022 về việc đề nghị thẩm định Quyết định của UBND tỉnh Quy định việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã