Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
31 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Tài nguyên và Môi trường 15/02/2022 Văn bản số 54/STNMT-QHKHSDĐ ngày 15/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 21/01/2022 Báo cáo số 22/BC-STNMT ngày 14/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phân công trực Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường 28/01/2022 Văn bản số 297/STNMT-VP ngày 26/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
4464/VP-NNTN 29/12/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ Sở Tài nguyên và Môi trường 15/01/2022 Bao cáo số 29/BC-STNMT ngày 18/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ có liên quan tại Quyết định số 2204/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Sê San thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Nghị quyết của Tỉnh ủy về dồn đổi, tích tụ đất đai trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Tài nguyên và Môi trường 10/01/2022 Văn bản số 42/STNMT-QHKHSDĐ ngày 06/01/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc Xây dựng Nghị quyết của ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về dồn đổi, tích tụ đất đai trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện Sở Tài nguyên và Môi trường 28/02/2022 Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 18/05/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Quy định thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng. Sở Tài nguyên và Môi trường 28/02/2022 Báo cáo số 90/BC-STNMT ngày 24/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về Quá trình thực hiện và Đề xuất chủ trương xây dựng Quyết định quy phạm pháp luật Quy định thu hồi đất đối với trường hợp bên thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 31/03/2022 Công văn số 1277/UBND-NNTN ngày 04/05/2022 của UBND tỉnh về công tác xây dựng Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường 31/10/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
356/VP-NNTN 27/12/2021  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   về Kết quả triển khai Kế hoạch xử lý ô nhiễm triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020 Sở Tài nguyên và Môi trường 11/02/2022 Văn bản số 381/STNMT-MT ngày 10/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu UBND tỉnh triển khai Công văn số 647/VPCP-NN
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín