Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
31 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
556/VP-HTKT 21/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả xử lý nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Phiếu chuyển số 142-PC/VPTU ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy (hoàn thành và báo cáo trước ngày 28 tháng 02 năm 2022) Sở Tài nguyên và Môi trường 28/02/2022 Báo cáo số 93/BC-STNMT ngày 25/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc nội dung xin rút đơn kiến nghị của Công ty Cổ phần đầu tư năng lượng Trường Thịnh
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
493/VP-NNTN 15/02/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Công văn số 764/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 25/03/2022 Văn bản số 788/STNMT-MT ngày 24/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tham mưu triển khai Công văn số 764/BTNMT-TCMT ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 15/03/2022 Văn bản số 399/STNMT-QHKHSDĐ ngày 15/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký nội dung trình Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 15/03/2022 Văn bản số 399/STNMT-QHKHSDĐ ngày 15/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký nội dung trình Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 22/02/2022 Văn bản số 399/STNMT-QHKHSDĐ ngày 15/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đăng ký nội dung trình Kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Tài nguyên và Môi trường 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
342/UBND-NNTN 07/02/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v phúc đáp Văn bản số 261/STNMT-TNKSN ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 28/02/2022 Văn bản số 532/STNMT-TNKSN ngày 01/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, kiểm tra hiện trạng đối với 02 điểm mỏ khoáng sản cát tại huyện Kon Rẫy
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
340/UBND-NNTN 07/02/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường khu vực phía Tây thành phố Kon Tum Sở Tài nguyên và Môi trường 28/02/2022 Văn bản số 562/STNMT-TNKSN ngày 03/03/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát khu vực phía Tây thành phố Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
304/UBND-NNTN 28/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v chuẩn bị tài liệu phục vụ kiểm toán chuyên đề tài nguyên khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi trường 09/02/2022 Văn bản số 389/STNMT-TNKSN ngày 11/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc khảo sát thu thập thông tin lập Kế hoạch kiểm toán Chuyên đề tài nguyên khoáng sản
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín
328/UBND-NNTN 28/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v triển khai công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (đồng) tại huyện Kon Rẫy Sở Tài nguyên và Môi trường 19/02/2022 Báo cáo số 84/BC-STNMT ngày 21/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (đồng) tại huyện Kon Rẫy
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín