Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
63 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
169/PC-VP 20/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học, hiệu quả đón khách du lịch quốc tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ngành liên quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Kế hoạch Phục hồi, phát triển hoạt động du lịch thích ứng an toàn, linh hoạt,kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
170/PC-VP 20/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn các Bộ, ngành liên quan. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Uỷ ban tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/01/2022 Tình hình công tác chuẩn bị trong dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
159/PC-VP 19/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du chủ trì, phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử Điểm cao 1015 và Điểm cao 1049 thuộc quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Địa điểm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
152/PC-VP 19/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá thành phố Kon Tum theo quy định. Hoàn thành trước ngày 15 tháng 02 năm 2022./. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/02/2022 đề nghị bổ sung hồ sơ công nhận cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hoá 05 năm
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 28/01/2022 cung cấp thông tin chi tiết Thủ tục hành chính có phí, lệ phí
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
173/UBND-KGVX 18/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch cụ thể (trong đó, xác định rõ thành phần mời, số lượng người tham dự, chương trình chi tiết các hoạt động...), đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/02/2022 Về việc báo cáo kết quả triển khai công tác chuẩn bị xây dựng Kế hoạch Liên hoan diễn xướng dân gian năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
251/VP-KGVX 18/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh thời gian Kế hoạch số 4002/KH-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 về triển khai công tác gia đình giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum và Kế hoạch số 4197/KH-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 về việc nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2025 phù hợp với các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ( ). Đồng thời điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 4197/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/02/2022 Ban hành Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 1497/KH-UBND, ngày 23/11/2021 và Kế hoạch số 4002/KH-UBND ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
111/PB-VP 13/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị của Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 25/01/2022 đề nghị thống nhất chủ trương đăng cai tổ chức Giải Quần vợt quốc gia năm 2022 tại Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
116/UBND-KGVX 13/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 12 năm 2021; trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự thảo Nghị quyết theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành, trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trong tháng 01 năm 2022. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/01/2022 Về việc tiếp thu, chỉnh sửa, bổ sung một số chỉ tiêu về du lịch tại cuộc họp ngày 6/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy “về phát triển du lịch tỉnh Kon Tum tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông