Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
63 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1847/PC-VP 11/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung đề nghị Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/08/2022 Về việc phối hợp báo cáo kết quả triển lãm Da Cam - Lương tri và Công lý
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2911/VP-KGVX 08/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Sở, ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở đó bổ sung, hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025 định hướng 2030 trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 31/08/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 24/07/2022 Báo cáo phục vụ cuộc thanh tra theo kế hoạch thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1581/PC-VP 12/07/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo theo nội dung đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 20/07/2022 Sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1357/PB-VP 19/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo và đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Văn bản nêu trên. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/09/2022 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1269/PC-VP 08/06/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển Văn bản trên đến Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học giáo dục và Môi trường, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư kết nối và Phát triển công nghệ toàn cầu. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2022 trả lời đề nghị của Nhà xuất bản Thể thao và Du lịch, Viện Khoa học giáo dục và Môi trường, Công ty TNHH Tập đoàn đầu tư kết nối và Phát triển công nghệ toàn cầu
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1692/UBND-KGVX 02/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đề nghị của Đoàn Cựu chiến binh Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, cụ thể: - Về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên bia di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pek; đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia đối với di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pek. - Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Pek (16/5/1974-16/5/2024) và tổ chức Hội thảo khoa học “Ý nghĩa và giá trị lịch sử chiến thắng Đăk Pek - 50 nhìn lại”. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 30/06/2022 về việc lấy ý kiến hoàn thiện nội dung liên quan đến di tích lịch sử chiến thắng Đăk Pét1
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1215/PC-VP 02/06/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu ý kiến tham gia của Ban Dân vận Tỉnh ủy, hoàn thiện nội dung tham mưu theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo quy trình, quy định Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 10/06/2022 dóng góp ý kiến xây dựng dựthảo Danh mục “Hủtục, tập tục không còn phù hợp” trên địa bàn tỉnh Kon Tum (lần 2)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1119/PB-VP 20/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Ngoại vụ, các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch nêu trên đảm bảo quy trình, quy định. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15/06/2022 văn bản về việc báo cáo, trình dự thảo Kế hoạch Tham gia Ngày hội vùng biên tại Điện Biên
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1115/PB-VP 19/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan hoàn thiện dự thảo Kế hoạch chỉ đạo phối hợp tổ chức triển lãm của Ủy ban nhân dân tỉnh; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo chỉ đạo tại Thông báo số 1577/TB-VP ngày 05 tháng 5 năm 2022 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/05/2022 về việc báo cáo và trình dự thảo Kế hoạch phối hợp tổ chức triển lãm Da cam 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm