Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
488/VP-KTTH 23/02/2021  Văn phòng UBND tỉnh   báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại các Văn bản số 2599/UBND-KTTH ngày 20 tháng 7 năm 2020; Văn bản số 3446/UBND-KTTH ngày 11 tháng 9 năm 2020; Văn bản số 4239/UBND-KTTH ngày 11 tháng 11 năm 2020; Văn bản số 4650/UBNDKTTH ngày 18 tháng 12 năm 2020; Văn bản số 4430/UBND-KTTH ngày 30 tháng 11 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 26/02/2021 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
626/UBND-KTTH 22/02/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Khẩn trương sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ để khắc phục hậu quả thiên tai (bao gồm cả kinh phí tạm cấp và kinh phí hỗ trợ chính thức); chủ động bố trí ngân sách địa phương cấp mình quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác để khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1108/VPCP-KTTH ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, đề xuất các nội dung đề nghị Trung ương hỗ trợ chi đầu tư khắc phục hậu quả thiên tai mang tính chất lâu dài thuộc ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2021 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo sử dụng kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
489/UBND-TTHCC 08/02/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm việc tiếp nhận 100% hồ sơ thủ tục hành chính thông qua Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 260/UBND-TTHCC ngày 25 tháng 01 năm 2020, hoàn thành trong quý I/2021. Sở Khoa học và Công nghệ 31/03/2021 triển khai thực hiện sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
467/UBND-TTHCC 04/02/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Xây dựng lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương để hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ 31/12/2021 Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
304/VP-KTTH 29/01/2021  Văn phòng UBND tỉnh   nghiên cứu, xử lý và trả lời kiến nghị của đơn vị, địa phương tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 28/02/2021 Sở Khoa học và Công nghệ trả lời các kiến nghị, đề xuất tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
289/UBND-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Lồng ghép thực hiện nhiệm vụ của Chiến lược trong phạm vi thẩm quyền của mình vào các kế hoạch, đề án,... của các ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách, theo dõi; báo cáo kết quả triển khai về Ủy ban nhân dân tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ 30/11/2021 Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình ứng dụng khoa học và công nghệ hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
239/VP-KTTH 25/01/2021  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm Sở Khoa học và Công nghệ 27/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình chuẩn bị Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra
260/UBND-TTHCC 21/01/2021  Nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch Hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2021
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
56/UBND-KTTH 07/01/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Về báo cáo tổng kết nhiệm kỳ2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh: -Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố . báo cáo các nội dung theo thẩm quyền và gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 31 tháng 01năm 2021 để tổng hợp Sở Khoa học và Công nghệ 30/01/2021 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tổng kết công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1321/QĐ-UBND 29/12/2020  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thực hiện Dự án "Hỗ trợ nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum" giai đoạn 2021-2030. Sở Khoa học và Công nghệ 31/03/2021 Sở Khoa học và Công nghệ trình Kế hoạch “Thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025”
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật