Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
27 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
789/UBND-TD 17/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo Sở Khoa học và Công nghệ Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo - Năm 2020
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân Đặng Quý Khuyến Công
782/UBND-KTTH 16/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường chỉ đạo rà soát, quản lý việc sử dụng xe ô tô công tại cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định; tuyệt đối không sử dụng xe ô tô công để phục vụ việc riêng, cá nhân; nghiêm cấm lãnh đạo sở, ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không được phân công nhiệm vụ lái xe nhưng tự ý lái xe ô tô cơ quan, đơn vị trong mọi trường hợp Sở Khoa học và Công nghệ Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
782/UBND-KTTH 16/03/2020  Chủ tịch UBND tỉnh   Khi tham gia các Đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức: Các cơ quan, đơn vị tham gia Đoàn công tác thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2686/UBND-KTTH ngày 15/10/2019; chủ động liên hệ, phối hợp để bố trí đi xe chung, không đi xe riêng lẻ. Sở Khoa học và Công nghệ Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp Từ Thái Lộc
768/KH-UBND 13/03/2020  UBND tỉnh   Xây dựng và thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ các công trình ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp; các mô hình khởi nghiệp sản xuất nông nghiệp theo công nghệ 4.0; Xem xét công nhận những sáng chế của nông dân và hướng dẫn nhà sáng chế đăng ký bản quyền. - Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan - Thời gian thực hiện: Năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 31/12/2020 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 768/KH-UBND ngày 13/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cho nông dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
37/TB-UBND 03/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trước ngày 15 tháng 3 năm 2020 phải hoàn thành dứt điểm việc tham mưu, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình nội bộ giải quyết TTHC của ngành và cấp huyện, cấp xã. Thủ trưởng các sở, ban ngành chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ này nếu để ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận, trả kết quả TTHC ở cấp huyện, xã. Sở Khoa học và Công nghệ 15/03/2020 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính/ thủ tục hành chính liên thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum để tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
37/TB-UBND 03/03/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   Trên cơ sở nhóm TTHC liên thông do bộ, ngành Trung ương công bố, khẩn trương trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục nhóm TTHC liên thông do ngành quản lý, hoàn thành trong quí II năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ 30/06/2020 Tờ trình Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyết quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
480/VP-NNTN 28/02/2020  UBND tỉnh   - Thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Hội đồng nhân tân tỉnh tại Kế hoạch số 11/KH-HĐND ngày 21 tháng 02 năm 2020. Các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi Đoàn đến khảo sát trực tiếp chủ động bố trí địa điểm và mời các thành phần có liên quan làm việc với Đoàn khảo sát; chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu liên quan theo yêu cầu của Đoàn khảo sát. - Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và nội dung đề cương, báo cáo kết quả triển khai thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 05 tháng 03 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 05/03/2020 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển dược liệu gắn với chế biến, tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An
520/KH-UBND 25/02/2020  Theo dõi nhiệm vụ của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh   2. Thực hiện khởi tạo Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum. a) Lập danh sách cán bộ đầu mối gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum để kịp thời phối hợp thực hiện vận hành, thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Kon Tum (theo mẫu danh sách cán bộ đầu mối tại gửi kèm). - Các sở, ban ngành lập danh sách cử cán bộ đầu mối: mỗi sở, ban ngành 01 người. - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập danh sách cán bộ đầu mối cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn: cấp huyện 01 người, mỗi xã, phường, thị trấn 01 người. Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10 tháng 3 năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ 10/03/2020 Đơn vị cử 01 cán bộ đầu mối theo danh sách.
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
522/UBND-NNTN 25/02/2020  UBND tỉnh   . Các Sở, ban ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ được giao căn cứ Kế hoạch số 37/KH-BDN của Ban Dân nguyện, Ủy ban nhân Thường vụ Quốc Hội nêu trên, chỉ đạo rà soát, đánh giá công tác tiếp công dân, việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý; đánh giá công tác giải quyết, trả lời các kiến nghị cử tri; kết quả đạt được, những vướng mắc, hạn chế, nguyên nhân của vường mắc, hạn chế và trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và công tác giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri... trên cơ sở đó, tổng hợp, xây dựng báo cáo của ngành, đơn vị mình gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 20 tháng 3 năm 2020 để tổng hợp chung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định Sở Khoa học và Công nghệ 20/03/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 37/KH-BDN ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Ban Dân nguyện, Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Ngô Văn Hạ
621/UBND-NTNN 03/02/2020  UBND tỉnh   Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương tham mưu triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá tính thích nghi và đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý đối với cây dược liệu, cây ăn quả,...; tiếp tục nghiên cứu chuyển giao, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất các loại cây trồng (rau, dược liệu, cây ăn quả,..); trong chăn nuôi, thủy sản nước ngọt,... và chế biến các sản phẩm nông sản để nâng cao năng suất, chất lượng và lợi thế cạnh tranh của các phẩm nông nghiệp của tỉnh. Hoàn thành trong tháng 03 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ 31/03/2020 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 621/UBND-NNTN, ngày 03/3/2020
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Nguyễn Lê Thanh An