Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
58 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 376/SKHCN-TTr ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc tăng cường trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
974/UBND-KGVX 08/05/2019  UBND tỉnh   Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên và gửi Báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) trước ngày 05 tháng 5 năm 2019. Đồng thời, giao Sở Khoa học và Công nghệ chỉ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh . Sở Khoa học và Công nghệ 10/05/2019 công văn số 326/SKHCN-QLKH ngày 13 tháng 05 năm 2019 về việc tham mưu xây dựng báo cáo công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1086/VP-KGVX 07/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ 20/05/2019 Về việc phối hợp tham mưu Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện quyết định số 553/QĐ-TTg, Quyết định số 1670/QĐ-TTg, Quyết định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. công văn số 362/SKHCN-VP ngày 24 tháng 5 năm 2019 về việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 03 Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ 30/06/2019 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
1006/UBND-NNTN 26/04/2019  UBND tỉnh   xác định cụ thể diện tích có thể trồng Sâm Ngọc Linh tại Tiểu khu 217 và khu vực, vị trí, diện tích cụ thể như liên ngành đã đề xuất tại văn bản trên, thể hiện trên bản đồ tương quan với các dự án khác đang triển khai thực hiện. Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Sở Khoa học và Công nghệ 15/05/2019 công văn số 133/BC-SKHCN ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc xác định diện tích trồng sâm Ngọc Linh tại Tiểu khu 217
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 299/SKHCN-KHTC ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum Về việc thực hiện việc chi trả chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
866/UBND-KTTH 18/04/2019  UBND tỉnh   (1) Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 3441/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Tổ chức rà soát, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những trường hợp lặp lại hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2017; báo cáo kết quả xử lý (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019; (3) Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018, cần phân công cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục từng hạn chế, yếu kém, xác định rõ thời gian hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 để theo dõi, kiểm tra. Sở Khoa học và Công nghệ 30/04/2019 Kế hoạch số 24/KH-SKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ . Kế hoạch khắc phục những hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2018
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
59/CV-BCĐ 17/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nông thôn mới, triển khai sâu rộng và thiết thực các Phong trào thi đua;tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo; Lồng ghép, triển khai đồng bộ và có hiệu quả các chương trình, dự án, đề án có liên quan đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo gắn với thực hiện chương trình hành động triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh; Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn được giao thực hiện các CTMTQG năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã
918/VP-HTKT 17/04/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3400/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025; trong quá trình triển khai, trường hợp có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Công Thương) xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Sở Khoa học và Công nghệ Kế hoạch số 21/KH-SKHCN ngày 23 tháng 4 năm 2019 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch 3400/KH-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh về thực hiện chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật
843/UBND-KGVX 12/04/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Giao Sở Khoa học và Công nghệ làm đầu mối phối hợp, kết nối giữa Đoàn làm phim của Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam với các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân các huyện, thành phố thực hiện seri phim tài liệu Môi trường về “Bảo vệ nguồn gen quý sâm Ngọc Linh trước nguy cơ cạn kiệt” như đề nghị của Ban Khoa giáo - Đài Truyền hình Việt Nam Sở Khoa học và Công nghệ Báo cáo số 144/BC-SKHCN ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum báo cáo kết quả phối hợp tuyên truyền bảo tồn nguồn gen quý Sâm Ngọc Linh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã