Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2089/PB-KGVX ngày 21/7/2021 21/07/2021  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ cập nhật Văn bản nêu trên để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh “xây dựng phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh” theo đề nghị và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 10/10/2021 Sở KH&CN tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo phương án quy hoạch mạng lưới tổ chức KH&CN công lập thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Mai Ngọc Kiên
1073/PC-KGVX 23/04/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh góp ý theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về dự thảo hưởng ứng cuộc thi "sáng kiến vì cộng đồng" Sở Khoa học và Công nghệ 27/04/2021 Về việc tham mưu góp ý Dự thảo hưởng ứng Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
772/UBND-KTTH 08/03/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đề xuất những nội dung UBND tỉnh, Chủ tịch ủy quyền cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ 14/03/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu việc ủy quyền cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   1. Các sở, ban ngành; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Cử cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để rà soát, chuẩn hóa danh mục TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) đảm bảo đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, quy trình nội bộ và quy trình liên thông; cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia. Nội dung rà soát và thời gian hoàn thành các chỉ tiêu như sau: a) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công bố theo các Quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 1). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. b) Rà soát số lượng TTHC (tỉnh, huyện, xã) đã được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính , trong đó có số lượng TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính (theo Phụ lục 2). Hoàn thành trước ngày 15 tháng 3 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ 15/03/2021 Sở đã cử người phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công thực hiện rà soát TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia. Nộp báo cáo số liệu vào ngày 10/3/2021 (kết quả như sau: 23 TTHC yêu cầu nghĩa vụ tài chính;63 TTHC công khai trên CSDLQG; 35 TTHC đã được đồng bộ trên cổng DVC
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
746/UBND-TTHCC 05/03/2021  Triển khai thực hiện văn bản Chính phủ   Hoàn thành cập nhật chuẩn hóa nội dung TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành (tỉnh, huyện, xã) đảm bảo đồng bộ nội dung giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; tham mưu trình phê duyệt cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia; tham mưu trình ban hành quyết định công bố danh mục TTHC đảm bảo phù hợp với các quyết định công bố TTHC của các Bộ, ngành Trung ương và quyết định phê duyệt, sửa đổi quy trình nội bộ (theo Phụ lục 4). Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ 10/04/2021 Sở đã phối hợp với Trung tâm PVHCC rà soát và hoàn thành xong giai đoạn 02 ( Phụ lục 4 kèm theo CV 746/UBND-TTHCC). Chờ ký biên bản xác nhận và tiếp tục thực hiện giai đoạn 03
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vũ Thị Huệ
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh phải đạt tối thiểu từ 30% trở lên. Sở Khoa học và Công nghệ Sở đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh đạt 30,3 % (tại phụ lục CV số 654/VP-TTHCC)
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Đối với chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến: phấn đấu đạt trên 50% tổng số TTHC dịch vụ công mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ; trên 20% tỷ lệ hồ sơ TTHC được giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4. Sở Khoa học và Công nghệ Đang thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   Nhanh chóng hoàn thành việc thực hiện nhiệm vụ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc khẩn trương thực hiện các chỉ tiêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ; Công văn số 467/UBND-TTHCC ngày 04 tháng 02 năm 2021 về việc triển khai các chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ V/v kết quả triển khai thực hiện Công văn số 332/UBND-KGVX ngày 27/01/2021 của UBND tỉnh
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
05/CT-UBND 01/03/2021  Nhiệm vụ cung cấp, tích hợp Dịch vụ công trực tuyến   2. Về đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh a) Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã: Chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả chủ động hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công của tỉnh, từ đó nộp hồ sơ TTHC theo hình thức trực tuyến; đồng thời, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu kết quả giải quyết TTHC bằng ứng dụng trên điện thoại di động, máy tính và hướng dẫn thanh toán phí, lệ phí giải quyết TTHC bằng hình thức trực tuyến. b) Giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh khi thực hiện TTHC, cần ưu tiên thực hiện nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC theo hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và thực hiện thanh toán trực tuyến. Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 210/SKHCN-VP ngày 29/3//2021 về việc đẩy mạnh sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4,
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
482/PC-KTTH 26/02/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum và các Sở, ngành, đơn vị tham mưu giải quyết đối với các đề xuất, kiến nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum theo chức năng, nhiệm vụ được giao Sở Khoa học và Công nghệ 01/03/2021 Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu giải quyết các đề xuất, kiến nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp