Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
61 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
1183/UBND-TD 21/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Tăng cường việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư ngay tại cơ sở, hạn chế tối đa tình trạng công dân đi khiếu kiện tại Trung ương trong thời gian diễn ra Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnhKhóa XI Sở Khoa học và Công nghệ Về việc phối hợp tiếp công dân để phục vụ Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIV và Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Khóa XI
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1145/UBND-TD 15/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và tăng cường chỉ đạo công tác tiếp công dân Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 372/SKHCN-TTr ngày 28 tháng 05 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc phối hợp thực hiện kế hoạch phục vụ Tiếp công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
1138 /KH-UBND 14/05/2019  UBND tỉnh   Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể; tổ chức thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn mình, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo cơ quan phụ trách công tác dân vận và quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong làm việc, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị (báo cáo kết quả về Sở Nội vụ trước ngày 31 tháng 5 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ 31/05/2019 Công văn số 27/KH-SKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về Kế hoạch năm Dân vận Chính quyền năm 2019 tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1079/UBND-TD 08/05/2019  Chủ tịch UBND tỉnh   Thực hiện hiệu quả, đúng quy định pháp luật về công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; rà soát, khẩn trương giải quyết, xử lý các vụ việc có dấu hiệu khiếu kiện đông người, phức tạp hoặc các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, kéo dài; không để xảy ra tình trạng công dân của tỉnh đi Trung ương khiếu kiện, nhất là trong thời gian diễn ra các kỳ họp của Quốc hội và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 376/SKHCN-TTr ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum về việc tăng cường trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
974/UBND-KGVX 08/05/2019  UBND tỉnh   Đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên và gửi Báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Khoa học và Công nghệ) trước ngày 05 tháng 5 năm 2019. Đồng thời, giao Sở Khoa học và Công nghệ chỉ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Báo cáo trình Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh . Sở Khoa học và Công nghệ 10/05/2019 công văn số 326/SKHCN-QLKH ngày 13 tháng 05 năm 2019 về việc tham mưu xây dựng báo cáo công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1086/VP-KGVX 07/05/2019  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ 20/05/2019 Về việc phối hợp tham mưu Uỷ Ban Nhân dân tỉnh Kon Tum báo cáo tình hình thực hiện quyết định số 553/QĐ-TTg, Quyết định số 1670/QĐ-TTg, Quyết định số 1671/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ. công văn số 362/SKHCN-VP ngày 24 tháng 5 năm 2019 về việc tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả thực hiện 03 Quyết định của Thủ Tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
76/KH-BCĐ 05/05/2019  PCT Nguyễn Hữu Tháp   căn cứ nhiệm vụ được giao các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 30 tháng 6 năm 2019 Sở Khoa học và Công nghệ 30/06/2019 Báo cáo về kết quả tổ chức Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2019 theo Kế hoạch số 76/KH-BCĐ ngày 04/5/2019 của Ban Chỉ đạo Chương trình hành động vì trẻ em về tổ chức Tháng hành động vì trẻ em tỉnh Kon Tum năm 2019
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1006/UBND-NNTN 26/04/2019  UBND tỉnh   xác định cụ thể diện tích có thể trồng Sâm Ngọc Linh tại Tiểu khu 217 và khu vực, vị trí, diện tích cụ thể như liên ngành đã đề xuất tại văn bản trên, thể hiện trên bản đồ tương quan với các dự án khác đang triển khai thực hiện. Tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Sở Khoa học và Công nghệ 15/05/2019 công văn số 133/BC-SKHCN ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo về việc xác định diện tích trồng sâm Ngọc Linh tại Tiểu khu 217
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
988/UBND-TD 25/04/2019  UBND tỉnh   Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm các kiến nghị của Giám đốc Sở Tài chính nêu tại phần IV của Báo cáo số 1032/BC-STC ngày 16 tháng 4 năm 2019 của Sở Tài chính. Các đơn vị đã được Sở Tài chính tiến hành kiểm tra, kết luận phải thực hiện nghiêm túc các kiến nghị mà Sở Tài chính đã nêu ở Điểm 2, Mục III của Kết luận số 1031/KL-STC-TT Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 299/SKHCN-KHTC ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum Về việc thực hiện việc chi trả chế độ bồi dưỡng cho người làm công tác tiếp công dân
Đã hoàn thành
Ban tiếp dân
866/UBND-KTTH 18/04/2019  UBND tỉnh   (1) Tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, nhất là triển khai nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 3441/KH-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019; Chương trình hành động triển khai lĩnh vực đột phá đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hình thành Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh và tăng cường xúc tiến đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; (2) Tổ chức rà soát, phân tích, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là những trường hợp lặp lại hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra tại kết quả kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2017; báo cáo kết quả xử lý (nếu có) về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019; (3) Xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, yếu kém được chỉ ra sau kiểm tra, đánh giá cải cách hành chính năm 2018, cần phân công cụ thể trách nhiệm của các tập thể, cá nhân trong việc khắc phục từng hạn chế, yếu kém, xác định rõ thời gian hoàn thành, gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước ngày 30 tháng 4 năm 2019 để theo dõi, kiểm tra. Sở Khoa học và Công nghệ 30/04/2019 Kế hoạch số 24/KH-SKHCN ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ . Kế hoạch khắc phục những hạn chế qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính năm 2018
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp