Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
61 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1383/UBND-KGVX 11/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1237/TB-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/05/2022 Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1364/UBND-KGVX 10/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các huyện nghèo rà soát, đánh giá, đề xuất Kế hoạch giảm nghèo bền vững, thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đăng ký danh sách huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 18 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 18/05/2022 Tờ trình về việc tham mưu dự thảo Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký danh sách huyện nghèo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1044/PC-VP 09/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai nội dung Công điện của Thủ tướng Chính phủ theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 14 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 14/05/2022 Về việc đề nghị ban hành Văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng chống đuối nước trẻ em
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1338/UBND-KGVX 09/05/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các địa phương tổ chức rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh mới năm 2022; trên cơ sở đó, tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo yêu cầu của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2022 Tờ trình về việc tham mưu dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1023/PC-VP 06/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại mục 5 Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2022 Cv tham mưu văn bản của UBND tỉnh triển khai, thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về tiếp tục thí điểm thực hiện đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
977 /PB-VP 29/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/05/2022 Về việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
978/PC-VP 29/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ tình hinh thực tế của tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm đ, mục 2 Thông báo. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2022 V/v tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh triển khai Thông báo số 128/TB-VPCP ngày 24/3/2022 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
887/PB-VP 19/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 15 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/05/2022 Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
886/PC-VP 19/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát , tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 23 tháng 4 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 23/04/2022 Về việc đề xuất Dự án dự kiến đầu tư từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
876/PC-VP 18/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/05/2022 Trích yếu Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm