Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
61 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1683/UBND-KGVX 01/06/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó căn cứ nội dung, mục tiêu, giải pháp tại Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược theo từng giai đoạn 05 năm; xác định nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể, phù hợp, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2022 Tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1207/PC-VP 31/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2022 Tham mưu Kế hoạch PBGDPL giai đoạn 2022-2027
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1939/VP-KGVX 31/05/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành Quy chế quản lý, phân cấp quản lý Hòa giải viên lao động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1829/UBND-KGVX ngày 03 tháng 6 năm 2021. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày) V/v báo cáo tình hình triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành Quy chế quản lý, phân cấp quản lý Hòa giải viên lao động của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1568/UBND-KGVX 25/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung rà soát, đôn đốc việc thực hiện các chính sách còn hiệu lực theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19; chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Trên cơ sở đó, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2022 V/v tham mưu báo cáo tổng kết tình hình thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1579/UBND-KGVX 25/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Khẩn trương kiểm tra thực trạng Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sĩ và căn cứ quy định có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng 02 bia tưởng niệm đặt trên 02 mộ chung (gồm bia tượng niệm 81 liệt sĩ và bia tưởng niệm 11 liệt sĩ được cất bốc quy tập tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum về an táng vào năm 1999) và xây dựng công trình Nhà tưởng niệm tại vị trí trên. Trên cơ sở đó lập hồ sơ, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trong ngày 26 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 26/05/2022 v/v trình văn bản liên ngành và dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện việc đổi tên, sửa chữa, xây mới các hạng mục công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1109/PC-VP 18/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan căn cứ nội dung kiến nghị của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội tại Báo cáo số 740/BC-UBVHGD15 và tình hình thực tế của địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/05/2022 CV tham mưu dự thảo văn bản triển khai Báo cáo kết quả Diễn đàn của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội về "Đào tạo nghề cho thanh niên".
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1485/UBND-KGVX 18/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ mức quà tặng của Trung ương , của tỉnh , nội dung chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 1400-CV/VPTU ngày 27 tháng 7 năm 2021 và các quy định liên quan, phối hợp tham mưu lại nội dung thăm, tặng quà cho người có công đảm bảo phù hợp, đúng quy định. Trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo Kế hoạch, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 21 tháng 5 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 21/05/2022 Trình dự thảo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh -Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022).
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1078/PC-VP 13/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đề xuất theo đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 25/05/2022 Tham mưu Ủy ban nhân dân đề xuất danh mục các ngành, nghề đào tạo chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1422 /UBND-KGVX 13/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 18/06/2022 Tham mưu dự thảo Văn bản triển khai thực hiện Sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1383/UBND-KGVX 11/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2022 theo chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 1237/TB-VP ngày 08 tháng 4 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 15/05/2022 Tờ trình đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm