Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
65 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
353/VP-KTTH' 27/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụkhẩn trươngtham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhquyết định bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính và tương đương đối với công chứctrúng tuyển trong kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 15 tháng 02 năm 2022 Sở Nội vụ 15/02/2022 Trình ký các Quyết định bổ nhiệm và xếp lương ngạch chuyên viên chính và tương đương
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
246/UBND-KTTH 25/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Các cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động của các doanh nghiệp theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 4465/UBND-KTTH ngày 17 tháng 12 năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất các phương án, giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp Sở Nội vụ 15/02/2022 Văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo không có thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
185/PB-VP' 24/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn trên theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước 10 giờ 30 phút ngày 25 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ 25/01/2022 Về việc trình ký văn bản gửi Ban Tổ chức Tỉnh ủy về số liệu biên chế
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
223/UBND-KTTH' 24/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến về Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II tỉnh Kon Tum năm 2022 để triển khai thực hiện theo đúng quy định và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2788/UBND-KTTH ngày 10 tháng 8 năm 2021. Hoàn thành tham mưu chậm nhất trong tháng 02 năm 2022 Sở Nội vụ 28/02/2022 Tờ trình về việc triển khai công tác thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên hạng II năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
223/UBND-KTTH' 24/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III lên hạng II trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 theo đúng quy định; hoàn thành và báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ tổng hợp) trong quý I năm 2022. Sở Nội vụ 31/03/2022 Tờ trình công nhận kết quả thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021 đối với Giáo viên trung học phổ thông, Giáo viên trung học cơ sở từ hạng III lên hạng II; viên chức hành chính từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Nội vụ 21/01/2022 Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Nội vụ 28/01/2022 Về cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
138/PC-VP' 17/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu UBND tỉnh xây dựng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.. Hoàn thành tham mưu trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ 28/01/2022 Về việc trình ký văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
128/PB-VP' 14/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện tinh giản biên chế ; hoàn thành tham mưu trước ngày 10 tháng 02 năm 2022./. Sở Nội vụ 10/02/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Nội vụ kết quả thực hiện tinh giản biên chế theo từng nhóm đối tượng giai đoạn 2015-2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
127/PC-VP' 14/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 43/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thành tham mưu trước ngày 25 tháng 01 năm 2022 Sở Nội vụ 25/01/2022 v/v tham mưu Kế hoạch thực hiện Đề án bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn