Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
57 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
670 /UBND-KGVX 18/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Trong quá trình tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai Cuộc vận động , rà soát, lựa chọn đơn vị, địa phương có mô hình hay, cách làm thiết thực đem lại hiệu quả cao; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận theo đề nghị của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ 10/04/2022 V/v sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTSvươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
623/PB-VP' 17/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh thực hiện Công văn số 896/BNV-CCVC ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2021 Sở Nội vụ 21/03/2022 rà soát thông tin về CBCC dự thi nâng ngạch công chức lên CVCC năm 2021
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
494/PC-VP' 03/03/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu riển khai thực hiện Thông báo số 959-TB/HVCTQG ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hoàn thành trong tháng 3 năm 2022 Sở Nội vụ 31/03/2022 V/v báo cáo thực hiện Thông báo số 959-TB/HVCTQG ngày 28 tháng 01 năm 2022 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
423/PC-VP 24/02/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo và hồ sơ đề nghị khen thưởngtheo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Nội vụ 25/03/2022 V/vtham mưu báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Chuyên đề riêng của tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
414/UBND-KTTH' 15/02/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụđối với cán bộ, công chức, làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2026 Sở Nội vụ 10/03/2022 V/v tham mưu ban hành kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công táctín ngưỡng, tôn giáo giai đoạn 2022-2026
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
319/PB-VP' 14/02/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo trên theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 21 tháng 02 năm 2022 Sở Nội vụ 21/02/2022 V/v về giải quyết 02 biên chế viên chức của Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp, Hội Nông dân tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ về Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 4567/ UBND-KTTH ngày 24 tháng 12 năm 2021 về việc tham mưu các nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Nội vụ 15/03/2022 Không có nội dung trình kỳ họp thứ 3
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh trước ngày 15/3/2022 Sở Nội vụ 15/03/2022 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh trước ngày 22/02/2022 Sở Nội vụ 22/02/2022 V/v tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký nội dung trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
449/VP-KTTH' 11/02/2022  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   gửi hồ sơ đăng ký nội dung trình kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh trước ngày 15/8/2022 Sở Nội vụ 15/08/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn