Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
57 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
277/UBND-NC' 15/04/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Các đơn vị báo cáo, đề xuất phương án thực hiện Kết luận 27 trước ngày 20/5/2022 Sở Nội vụ 20/05/2022 V/v đề nghị Sở Y Tế làm rõ các nội dung có liên quan
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
762/PC-VP' 05/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Báo cáo kết quả thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” Sở Nội vụ 03/05/2022 V/v tham mưu dự thảo báo cáo kết quả thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" theo Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
760/PB-VP' 05/04/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Nội vụ chủ trì phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ "về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ Sở Nội vụ 22/04/2022 Về việctham mưu UBNDtỉnhdự thảo báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 70/2009/QĐ-TTg
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
871/UBND-KTTH' 28/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   khẩn trương làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum để triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 171/UBND-KTTH ngày 18 tháng 01 năm 2022 về ngành đào tạo để tuyển dụng công chức cấp xã của Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum; hoàn thành chậm nhất trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 10/04/2022 V/v báo cáo xử lý đơn kiến nghị của ông Cao Thành Nam
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
807/UBND-KGVX 24/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: Trong quá trình tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai Cuộc vận động , rà soát, lựa chọn đơn vị, địa phương có mô hình hay, cách làm thiết thực đem lại hiệu quả cao; trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị nội dung tham luận theo đề nghị của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ 10/04/2022 V/v sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTSvươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
968/VP-KTTH' 23/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ, Sở Y tế Báo cáo kết quả kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân sai sót trong tham mưu QĐ bổ nhiệm CVC của ông Nguyễn Minh Thành gửi về Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh) trước ngày 02 tháng 4 năm 2022. Sở Nội vụ 02/04/2022 v/v Kiểm điểm tập thể, cá nhân tham mưu ban hành Quyết định bổ nhiệm ngạch Chuyên viên chính của ông Nguyễn Minh Thành
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
775/UBND-KTTH' 21/03/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   1. Rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung các Quyết định phê duyệt vị trí việc làm của các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tương đương theo đúng Quy định số 294-QĐ/TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn thành tham mưu chậm nhất trước ngày 25 tháng 3 năm 2022. Đồng thời, thường xuyên theo dõi, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền về các vướng mắc liên quan đến tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý (nếu có) ngay sau khi Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. 2. Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại điểm 2 Công văn số 219/UBND-KTTH ngày 24 tháng 01 năm 2022. Trước mắt, rà soát toàn bộ các quy định do Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành và còn hiệu lực có liên quan đến phân cấp quản lý, bổ nhiệm cán bộ, tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ; trong đó, làm rõ quy định nào còn phù hợp và quy định nào cần phải sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Quy định số 293-QĐ/TU và số 294/QĐ-TU ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trên cơ sở đó, tham mưu trình cấp có thẩm quyền cho chủ trương triển khai thực hiện theo đúng quy trình, quy định . Hoàn thành tham mưu chậm nhất trước ngày 25 tháng 3 năm 2022. Sở Nội vụ 25/03/2022 V/v tham mưu Quyết định sửa đổi bổ sung ngạch công chức tối thiểu vị trí việc làm Giám đốc, Phó Giám đốc
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
774/UBND-KGVX 21/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học -Nghệ thuật tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết theo thẩm quyền đối với kiến nghị, đề xuất của các đơn vị theo quy định. Sở Nội vụ 10/04/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Văn học- Nghệ thuật, Hội Nhà báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
774/UBND-KGVX 21/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Rà soát, thống kê số lượng giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩưu tú, nhạc sĩ... qua các thời kỳ và hiện đang công tác, giữ chức vụ ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ 29/03/2022 V/v báo cáo kết quả rà soát, thống kê số lượng Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ theo Văn bản 2440-CV/VPTU
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
670 /UBND-KGVX 18/03/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả 01 năm triển khai Cuộc vận động; tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân báo cáo theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 10/04/2022 V/v sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ,cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTSvươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm