Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
65 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
977/VP-KTTH' 23/03/2023  Văn phòng UBND tỉnh   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về đề nghị giao hợp đồng lao động 68/200/NĐ-CP của Ban An toàn giao thông trước ngày 05 tháng 4 năm 2022 Sở Nội vụ 05/04/2022 Đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 04/4/2022, trước hạn 01 ngày
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1678/PC-VP' 22/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu triển khai Công văn số 3411/BNV-TCBC ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Sở Nội vụ 28/07/2022 Tờ trình về việc trình ký văn bản gửi Bộ Nội vụ về đề xuất các nội dung tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1672/PC-VP' 22/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Tham mưu triển khai Công văn số 3370/BNV-TCBC ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc. Sở Nội vụ 28/07/2022 V/v tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình cán bộ, công chức, viên chức nghỉ thôi việc theo nguyện vọng
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
497-CV/BCSĐ' 22/07/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Giao Sở Nội vụ chủ động tham gia dự thảo và tổng hợp ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 26-7-2022. Sở Nội vụ 26/07/2022 Tờ trình v/v dự thảo văn bản tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định về kiểm định chất lượng đầu vào công chức
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2355/UBND-NC' 22/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ chủ trì, Chánh Thanh tra tỉnh Xác định cụ thể thời điểm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra viên, Thanh tra viên chính đối với các trường hợp được Chủ tịch Ủy ban nhân dântỉnh bổ nhiệm vào các ngạch thanh tra; đối tượng được hưởng các chế độ, chính sách Thanh tra viên, Thanh tra viên chính báo cáo về Hội đồng xét chuyển vào các ngạch thanh tra trước ngày 25 tháng 7 năm 2022 để tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét Sở Nội vụ 25/07/2022 V/v báo cáo một số nội dung liên quan đến bổ nhiệm vào ngạch thanh tra viên chính, thanh tra viên
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2355/UBND-NC' 22/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm, xếp lương đối với các trường hợp trên đảm bảo tính pháp lý, trình tự, thủ tục và đối tượng, thời gian quy định. Kết quả tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 28 tháng 7 năm 2022 Sở Nội vụ 28/07/2022 (Quá hạn 18 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Đoàn thanh tra Bộ Nội vụ trước ngày 28 tháng 7 năm 2022. Sở Nội vụ 15/08/2022 báo cáo phục vụ Thanh tra Bộ Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2296/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, SởTài chínhvà Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các cơ quan chức năng liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhtriển khai, thựchiệnviệcbố trí nhân lực tạicác cơ sở giáo dục công lập trên toàn tỉnh để thực hiện nhiệm vụ thường trực phòng, chống dịch và công tác y tế học đườngđảm bảo tính pháp lý, thời gian, quy trình thủ tục theo đúng quy định hiện hành và ý kiến chỉ đạo của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2564/BNV-CCVC. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 14 tháng 8 năm 2022 Sở Nội vụ 14/08/2022 (Quá hạn 1 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2134/VP-NC' 14/06/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trình phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 7 năm 2022 Sở Nội vụ 31/07/2022 V/v báo cáo khó khăn, vướng mắc trong việc tham mưu xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp theo Nghị quyết số 04/NQ-CP của Chính phủ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1556/UBND-NC' 24/05/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơnvị, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Nội vụ 31/05/2022 V/vtham mưu dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 27/4/2022 của Tỉnh Ủy thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn