Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 30/11/2022 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2022 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
3764/PC-VP 27/12/2021  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chínhvàcác cơ quan, đơn vị liên quantham mưuỦy ban nhân dân tỉnhchuẩn bị các nội dung theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư 03/01/2022 SKHĐT đã tham mưu chuẩn bị nội dung gặp mặt báo chí, văn nghệ sĩ, trí thức năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4567/UBND-KTTH' 24/12/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 3 đối với "Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022." Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/05/2022 Sở KHĐT đã gửi dự thảo báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
4567/UBND-KTTH' 24/12/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 đối với: Báo cáo, Tờ trình dự thảo Nghị quyết kinh tế - xã hội năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/11/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
4567/UBND-KTTH' 24/12/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 đối với: Tờ trình dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư 15/10/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn