Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh quý I-2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/03/2022 SKHĐT đã gửi dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2025, định hướng 2030 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/03/2022 Sở KHĐT đã tham mưu Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đến năm 2025, định hướng 2030
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/05/2022 Sở KHĐT đã gửi dự thảo báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo, đánh giá kết quả tình hình cải thiện chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2022 Sở KHĐT đã báo cáo rà soát, đánh giá kết quả chỉ số PCI năm 2021
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Hội nghị đối thoại doanh nghiệp Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/05/2022 Sở KHĐT đã chuẩn bị nội dung tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tỉnh Kon Tum
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Kế hoạch Đầu tư công năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/08/2022 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/08/2022 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/09/2022 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 20/10/2022 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/10/2022 Đang thực hiện Phòng Kinh tế Tổng hợp