Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
187/UBND-KTTH 20/01/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 21/01/2022 Sở KHĐT đã báo cáo thực hiện nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết và báo cáo bổ sung tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
243/VP-TTHCC 18/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 122/UBND-TTHCC ngày 14 tháng 01 năm 2022 về việc rà soát, cập nhật, đồng bộ dữ liệu phục vụ theo dõi, đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; căn cứ hướng dẫn Văn phòng Chính phủ (cụ thể tại Mục 2 c, trang 3, Phụ lục kèm Công văn số 200/VPCP-KSTT ngày 10 tháng 01 năm 2022). Để có cơ sở tham mưu, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chỉ tiêu về thanh toán trực tuyến trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh phối hợp cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí (Phụ lục kèm theo) gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công) trước ngày 28 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư 28/01/2022 Sở KHĐT đã cung cấp thông tin chi tiết thủ tục hành chính có phí, lệ phí
Đã hoàn thành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Võ Đình Trung
93/PB-VP 11/01/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum, ý kiến của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Sở Kế hoạch và Đầu tư 25/01/2022 Sở KHĐT đã tham mưu đối với đề nghị của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum về chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
56/UBND-KTTH' 07/01/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tổ chức cho công chức (lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc công chức là lãnh đạo cấp phòng tham mưu trực tiếp việc xây dựng Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị, địa phương) trả lời phiếu trưng cầu ý kiến đánh giá về thực trạng xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước (có phiếu trưng cầu ý kiến gửi kèm) và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 18 tháng 01 năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 18/01/2022 Sở KHĐT đã gửi Phiếu trưng cầu ý kiến cho Sở Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/01/2022 Sở KHĐT đã tham mưu Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/01/2022 Sở KHĐT đã tham mưu Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Thành lập Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2022 Sở KHĐT đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội Sở Kế hoạch và Đầu tư 31/01/2022 Sở KHĐT đã tham mưu Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum (theo PC số 286/PC-VP ngày 08/02/2022 của VP UBND tỉnh)
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Nghị quyết của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/02/2022 Sở KHĐT đã tham mưu xây dựng Nghị quyết của Tỉnh ủy lãnh đạo thực hiện các Chương trình MTQG
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/03/2022 SKHĐT đề nghị lùi thời gian trình Quy hoạch tỉnh sang Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 07 năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp