Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
27 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Đề án thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/03/2022 Trên cơ sở tình hỉnh thực tế, SNN đã đề xuất UBND tỉnh cho lùi nhiệm vụ Sau khi TTCP phê duyệt đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025
Đã hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định về giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Kon Tum năm 2022 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/11/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án phát triển nuôi trồng thuỷ sản gắn với khai thác, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản giai đoạn 2021-2030 và định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31/12/2022 Đang thực hiện Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
4584/UBND-KGVX 27/12/2021  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương thực hiện hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tháo gỡ và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ; trên cơ sở đó tiến hành đánh giá, xác nhận các điều kiện về nguồn gốc xuất xứ và tính chất, chất lượng sản phẩm sâm củ "Ngọc Linh" theo quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 15/01/2022 SNN đã chủ trì, lấy ý kiến các đơn vị liên quan, tổng hợp và có VB tham mưu UBND tỉnh (đồng gửi Sở KHCN)
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
4567/UBND-KTTH' 24/12/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 4 đối với: Báo cáo kết quả thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025”. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 05/11/2022 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn