Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
712 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
2338/UBND-KGVX 21/07/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum 23/07/2022 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2338/UBND-KGVX 21/07/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan: Tổng hợp số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn toàn tỉnh; đề xuất giải pháp huy động, bố trí các nguồn lực để xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng trên trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 27/07/2022 BÁO CÁO Kết quảrà soát hộ gia đình chính sách người có công thuộc hộ nghèo,hộ cận nghèo đề nghị được hỗ trợ về nhà ở
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1620 /PB-VP 18/07/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao tại Điều 16 Thông tư nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 30 tháng 7 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/07/2022 V/v tham mưu văn bản triển khai Thông tư số 11/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2022 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2592/VP-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Tư pháp có ý kiến tham gia đề nghị xây dựng Quyết địnhcủa Ủy ban nhân dân tỉnhQuy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và quản lý đối với người hoạt động khôngchuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum để tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về nội dung đề nghị của Sở Nội vụ; văn bản gửi về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 26 tháng 7 năm 2022 Sở Tư pháp 26/07/2022 Công văn số 1091/STP-XDKTr&PBPL
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Ban Dân tộc 24/07/2022 Báo cáo Phục vụ cuộc thanh tra theo Kế hoạch của Bộ Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Ban quản lý Khu kinh tế 24/07/2022 QUẢN LÝ BIÊN CHẾ - Kế hoạch biên chế công chức, điều chỉnh biên chế công chức hàng năm - Việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê duyệt - Việc giao, phân bổ và sử dụng biên chế công chức .... TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC 1. Việc tuyển dụng công chức (thi tuyển, xét tuyển) năm 2019, 2020, 2021, 2022 2. Trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng (nay là tiếp nhận vào công chức) IV. NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC V. BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ VI. VIỆC XỬ LÝ SAI PHẠM TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG, BỔ NHIỆM CÔNG CHỨC THEO KẾT LUẬN SỐ 48-KL/TW NGÀY 26/4/2019, KẾT LUẬN SỐ 71-KL/TW NGÀY 24/3/2020 CỦA BAN BÍ THƯ VÀ HƯỚNG DẪN SỐ 2965/HD-BNV NGÀY 15/6/2020 CỦA BỘ NỘI
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Công Thương 24/07/2022 báo cáo nội dung phục vụ thanh tra bộ nôi vu
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo 24/07/2022 Báo cáo Phục vụ công tác Thanh tra của Bộ Nội vụ
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Giao thông vận tải 24/07/2022 - Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2019. - Quyết định số 869/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020. - Quyết định số 163/QĐ-UBND ngày 25/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020. - Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021. - Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021. - Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2022
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư 24/07/2022 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn