Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
537 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1564/UBND-KTTH 29/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Đối với dự thảo Quyết định phê duyệt giá thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum của Ủy ban nhân dân tỉnh: Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; hoàn thành, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 02 tháng 6 năm 2023 Sở Xây dựng 02/06/2023 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3022/VP-KTTH 26/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 03 tháng 6 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/06/2023 Sở KHĐT đã tham mưu triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 25/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
3011/VP-KTTH 26/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đúng quy định; hoàn thành tham mưu trước ngày 05 tháng 6 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 05/06/2023 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
2997/VP-KTTH 26/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ và các đơn vị, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đối với các nội dung có liên quan đến tỉnh theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; hoàn thành tham mưu trước ngày 03 tháng 6 năm 2023 Sở Kế hoạch và Đầu tư 03/06/2023 Sở KHĐT đã tham mưu triển khai
Đã hoàn thành
Phòng Kinh tế Tổng hợp Trần Quang Tiến
1498/KH-UBND 24/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 UBND huyện Đăk Hà 25/11/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1498/KH-UBND 24/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo kết quả thực hiện thí điểm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 25 tháng 11 năm 2023 UBND thành phố Kon Tum 25/11/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1498/KH-UBND 24/05/2023  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Kết thúc thí điểm tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và tham mưu xây dựng Kế hoạch triển khai việc chi trả chính sách an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 31/12/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2963/VP-KGVX 24/05/2023  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy theo quy định. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 20 tháng 6 năm 2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 20/06/2023 Đang thực hiện Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
452/TTg-KSTT 23/05/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông tại các văn bản trên. Hoàn thành và gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 6 năm 2023. Sở Thông tin và Truyền thông 15/06/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
452/TTg-KSTT 23/05/2023  Nhiệm vụ trọng tâm Chính phủ   Kịp thời công bố và chỉ đạo cập nhật, công khai các thủ tục hành chính này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, đồng thời hoàn thành việc tái cấu trúc, quy trình nghiệp vụ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ có liên quan Sở Thông tin và Truyền thông 30/09/2023 Đang thực hiện Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn