Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
634 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1939/VP-KGVX 31/05/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành Quy chế quản lý, phân cấp quản lý Hòa giải viên lao động của Ủy ban nhân dân tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 1829/UBND-KGVX ngày 03 tháng 6 năm 2021. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày) V/v báo cáo tình hình triển khai xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Quyết định ban hành Quy chế quản lý, phân cấp quản lý Hòa giải viên lao động của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1900/VP-HTKT 30/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các kiến nghị của Công ty tại Báo cáo trên theo quy định (hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2022). Sở Kế hoạch và Đầu tư 10/06/2022 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1903/VP-HTKT 30/05/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện “Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia phục vụ đổi mới, hiện đại hóa công nghệ khai thác và chế biến khoáng sản đến năm 2025” theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn trên; hoàn thành và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 01 tháng 7 năm 2022. Sở Công Thương 01/07/2022 Công văn đề xuất đặt hàng nhiệm vụ KHCN
Đã hoàn thành
Phòng Hạ tầng Kỹ thuật Trần Quang Tiến
1183/PC-VP 29/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai Chỉ thị. Sở Giáo dục và Đào tạo 05/06/2022 Tờ trình về việc ban hành Chỉ thị về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1161/PB-VP 25/05/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch ngân sách tài chính 3 năm 2023-2025 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Văn bản nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
1568/UBND-KGVX 25/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Tập trung rà soát, đôn đốc việc thực hiện các chính sách còn hiệu lực theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch COVID-19; chủ động tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp và tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. Trên cơ sở đó, khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 30/06/2022 V/v tham mưu báo cáo tổng kết tình hình thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1579/UBND-KGVX 25/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum: Khẩn trương kiểm tra thực trạng Nhà bia tưởng niệm 81 liệt sĩ và căn cứ quy định có liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xây dựng 02 bia tưởng niệm đặt trên 02 mộ chung (gồm bia tượng niệm 81 liệt sĩ và bia tưởng niệm 11 liệt sĩ được cất bốc quy tập tại phường Quang Trung, thành phố Kon Tum về an táng vào năm 1999) và xây dựng công trình Nhà tưởng niệm tại vị trí trên. Trên cơ sở đó lập hồ sơ, tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản nêu trên. Hoàn thành trong ngày 26 tháng 5 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 26/05/2022 v/v trình văn bản liên ngành và dự thảo văn bản của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện việc đổi tên, sửa chữa, xây mới các hạng mục công trình Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1556/UBND-NC' 24/05/2022  Nhiệm vụ của Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy giao   Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơnvị, địa phương khẩn trương xây dựng Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Nội vụ 31/05/2022 V/vtham mưu dự thảo Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai Kế hoạch số 55-KH/TU ngày 27/4/2022 của Tỉnh Ủy thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Đã hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
1548/UBND-KGVX 23/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ban Dân tộc nghiêm túc rút kinh nghiệm và kịp thời chấn chỉnh trong công tác tham mưu chưa đảm bảo tiến độ trong thời gian qua ; trong quá trình phối hợp, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao chủ trì, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo tránh tình trạng chậm trễ, xin gia hạn với lý do chủ quan như trên. Đồng thời, khẩn trương phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án và tham mưu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo chất lượng, đúng quy trình, quy định. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 năm 2022 Ban Dân tộc 10/06/2022 Tờ trình về việc tham mưu đề án Xây dựng đội ngũ trí thức người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030
Đã hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
1519/UBND-NNTN 20/05/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   V/v tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sở Tài nguyên và Môi trường 15/06/2022 (Quá hạn 17 ngày) Văn bản số 1599/STNMT-TNKSN ngày 14/06/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc gia hạn thời gian tham mưu triển khai Chương trình số 32-CTr/TU ngày 12/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. đến ngày 15/7/2022
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường Hồ Văn Tín