Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
27 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Kế hoạch thực hiện Chiến lược tổng thể về phòng, chống dịch Covid-19 Sở Y tế 31/01/2022 (Quá hạn 152 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 30/04/2022 (Quá hạn 63 ngày)
Chưa hoàn thành
Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh Kon Tum Tổ kiểm tra
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành quy chế khai thác, sử dụng dữ liệu của cơ sở dữ liệu của tỉnh Sở Thông tin và Truyền thông 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
1248/QĐ-UBND 28/12/2021  Công tác trọng tâm UBND tỉnh   Quyết định ban hành Đề án phát triển nông nghiệp hàng hóa đi vào chiều sâu, ứng dụng công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ tính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/06/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên Môi trường
4567/UBND-KTTH' 24/12/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 3 đối với: Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Công an tỉnh 15/05/2022 (Quá hạn 48 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
4567/UBND-KTTH' 24/12/2021  Nhiệm vụ Hội đồng nhân dân tỉnh   Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 3 đối với: Báo cáo kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 15/05/2022 (Quá hạn 48 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn