Tìm kiếm
Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo
Cơ quan thực hiện
Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi
Tình trạng
Ngày ban hành
Hạn xử lý
36 nhiệm vụ.

Danh sách nhiệm vụ chưa hoàn thành, trễ hạn

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Người chỉ đạo hoặc Cơ quan chỉ đạo Nội dung chỉ đạo, nhiệm vụ giao Chủ trì triển khai Hạn xử lý hoặc báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ Trạng thái Phòng, đơn vị của Văn phòng UBND tỉnh theo dõi Chuyên viên theo dõi
1822/PB-VP 09/08/2022  Phiếu chuyển của Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các địa phương, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện theo đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn bản nêu trên. Nội dung tham mưu, đề nghị hoàn thành trước ngày 13 tháng 8 năm 2022 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 13/08/2022 (Quá hạn 2 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2807/VP-KGVX 01/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan thống nhất về nội dung kinh phí triển khai thực hiện theo dự thảo Kế hoạch Sở Thông tin và Truyền thông 10/08/2022 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2814/VP-KGVX 01/08/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường,Sở Giao thông vận tải và các địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, bổ sung nội dung dự thảo Kế hoạch nêu trên đảm bảo cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1137/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và phù hợp với thực tế của địa phương. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 năm 2022 Sở Thông tin và Truyền thông 10/08/2022 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
1721/PB-VP 29/07/2022  Văn phòng UBND tỉnh   Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo theo đề nghị của Đoàn giám sát tại Kế hoạch nêu trên. Sở Giáo dục và Đào tạo 10/08/2022 (Quá hạn 5 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Trang Huy Thông
2676/VP-KGVX 22/07/2022  Văn phòng UBND tỉnh   đề nghị Sở Tư pháp phối hợp kiểm tra, có ý kiến tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ Sở Tư pháp 31/07/2022 (Quá hạn 15 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Phan Thị Diệu Linh
2355/UBND-NC' 22/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bổ nhiệm, xếp lương đối với các trường hợp trên đảm bảo tính pháp lý, trình tự, thủ tục và đối tượng, thời gian quy định. Kết quả tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trước ngày 28 tháng 7 năm 2022 Sở Nội vụ 28/07/2022 (Quá hạn 18 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2338/UBND-KGVX 21/07/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND huyện Kon Plông 23/07/2022 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2338/UBND-KGVX 21/07/2022  Nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Khẩn trương rà soát, thống kê số hộ nghèo, hộ cận nghèo là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng còn ở nhà tạm bợ, nhà dột nát trên địa bàn quản lý, lập danh sách (nếu có) gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 23 tháng 7 năm 2022 UBND thành phố Kon Tum 23/07/2022 (Quá hạn 23 ngày)
Chưa hoàn thành
Phòng Khoa giáo Văn xã Nguyễn Thị Mỹ Diễm
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. Sở Kế hoạch và Đầu tư 24/07/2022 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn
2291/UBND-NC' 18/07/2022  Nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao   Báo cáo việc quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; nâng ngạch công chức; bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc xử lý sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức theo Kết luận số 48-KL/TW ngày 26tháng 4năm 2019, Kết luận số 71-KL/TW ngày24tháng 3năm 2020 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV ngày 15tháng 6năm 2020 của Bộ Nội vụ, giaiđoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo đề cương yêu cầu tại Phụ lục số 1 Công văn số 276/TTBNV-PĐPngày 15 tháng 7 năm 2022 của Thanh tra Bộ Nội vụ. UBND huyện Đăk Glei 24/07/2022 (Quá hạn 22 ngày)
Chưa hoàn thành
Tổ kiểm tra Nguyễn Minh Tuấn