Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 03/12/2019)
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2019

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :
Bảng theo dõi nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2019
STT Cơ quan được giao Tổng số nhiệm vụ giao có thời hạn thực hiện Đã hoàn thành Chưa hoàn thành
Đúng hạn Quá hạn Trong hạn Trễ hạn
1 Ban Dân tộc 19 1 18
2 Ban quản lý Khu kinh tế 3 2 1
3 Sở Công Thương 25 13 12
4 Sở Giáo dục và Đào tạo 29 1 28
5 Sở Giao thông vận tải 5 2 3
6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 36 10 24 2
7 Sở Khoa học và Công nghệ 21 3 1 17
8 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 46 6 1 37 2
9 Sở Ngoại vụ 21 16 5
10 Sở Nội vụ 47 5 41 1
11 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 56 1 3 52
12 Sở Tài chính 23 13 2 7 1
13 Sở Tài nguyên và Môi trường 41 20 21
14 Sở Thông tin và Truyền thông 39 13 2 23 1
15 Sở Tư pháp 19 5 1 12 1
16 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 18 7 3 8
17 Sở Xây dựng 8 5 3
18 Sở Y tế 3 3
19 Thanh tra tỉnh 5 1 4
20 UBND huyện Đăk Glei 30 2 25 3
21 UBND huyện Đăk Hà 54 2 52
22 UBND huyện Đăk Tô 9 2 2 5
23 UBND huyện Ia H'Drai 47 44 3
24 UBND huyện Kon Plông 53 1 1 47 4
25 UBND huyện Kon Rẫy 12 2 10
26 UBND huyện Ngọc Hồi 33 8 25
27 UBND huyện Sa Thầy 7 1 6
28 UBND huyện Tu Mơ Rông 8 2 1 4 1
29 UBND thành phố Kon Tum 25 1 20 4
30 Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum 4 4
    746 126 20 572 28