Kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh giao các ngành, cơ quan, địa phương thực hiện

(đến ngày 18/02/2020)
Biểu đồ thống kê nhiệm vụ theo hạn xử lý trong năm 2020

Tổng:

Đã thực hiện:

Chưa thực hiện:

Năm :